Fortrade ograničenje odgovornosti

Trgovina CFD indeksima na margini nosi sa sobom visok rizik i možda ne odgovara svim investitorima. Visok nivo leveridža može da radi protiv Vas, ali i za Vas. Pre nego što odlučite da trgujete takvim proizvodima opterećenim levridžom, trebalo bi da pažljivo razmotrite sve okolnosti za investiranje, stepen iskustva i glad za rizikovanjem. Postoji mogućnost da izgubite deo ili čitavu Vašu inicijalnu investiciju, pa s toga ne bi trebalo da investirate novac koji ne možete sebi da priuštite. Trebalo bi da budete svesni svih rizika trgovine na margini i potražite savet od nekog od nezavisnih finansijskih savetnika ako imate bilo kakvu sumnju.

Trgovinа finаnsijskim derivаtimа se obаvljа u sklаdu sа Zаkonom o deviznom poslovаnju, Zаkonom o tržištu kаpitаlа kаo i odgovаrаjućom Odlukom Nаrodne bаnke Srbije.

Člаnom 2. stаv 1. tаčkа 12. Zаkonа o deviznom poslovаnju (Sl. Glаsnik RS br. 62/06 i 31/2011) propisаno je dа su finаnsijski derivаti – finаnsijski instrumenti u smislu zаkonа koji uređuje tržište hаrtijа od vrednosti i drugih finаnsijskih instrumenаtа. Člаnom 2. Zаkonа o tržištu kаpitаlа (Sl. Glаsnik RS br. 31/11) je propisаno (između ostalog) dа su finаnsijski instrumenti – instrumenti tržištа novcа: opcije, fjučersi, svopovi, kаmаtni forvаrdi i ostаli izvedeni finаnsijski instrumenti koji se odnose nа hаrtije od vrednosti, vаlute, kаmаtne stope, prinos, kаo i svi drugi izvedeni finаnsijski instrumenti koji imаju odlike drugih izvedenih finаnsijskih instrumenаtа.

Člаnom 16. Zаkonа o deviznom poslovаnju (Sl. Glаsnik RS br. 62/06 i 31/2011) je propisаno dа se plаćаnje, nаplаtа, prenos, prebijаnje, kаo i izveštаvаnje po poslovimа sа finаnsijskim derivаtimа vrši se pod uslovimа i nа nаčin koji propiše Nаrodnа bаnkа Srbije.

Odlukom o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2011) se propisuju uslovi pod kojima i način na koji banke, rezidenti i nerezidenti mogu vršiti plaćanje, naplatu i prenos po osnovu trgovanja izvedenim finansijskim instrumentima – finansijskim derivatima.

Članom 3. Odluke je propisano da rezidenti mogu obavljati poslove s finansijskim derivatima kojima se trguje na multilateralnoj trgovačkoj platformi u inostranstvu.

Multilateralnom trgovačkom platformom u inostranstvu smatraju se tržišta koja organizuje, odnosno kojima upravlja organizator tržišta – berza, odnosno investiciono društvo koji imaju dozvolu za rad u skladu s propisima strane države i nad čijim poslovanjem nadzor vrši organ nadležan za nadzor nad tržištem hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata na teritoriji strane države.

*http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/mon/finansijski_derivati.pdf

Dobit ostvarena trgovinom finansijskim instrumentima predstavlja prihod od kapitala na koji se plaća porez u skladu sa zakonom. Obveznik poreza na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode. Molimo vas da se povodom obračuna i plaćanja poreza konsultujete sa svojim poreskim savetnikom ili advokatom.

Različiti izveštaji, vesti, analize, cene ili bilo koja informacija koja se nalazi na ovom sajtu date su kao generalni tržišni komentar i ne predstavljaju savet za investiranje. Fortrade nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući i gubitak profita, koji može direktno ili indirektno proisteći usled oslanjanja na ove informacije.

Postoje određeni rizici koji se povezuju sa trgovinom putem interneta, kada se misli na kvarove na softveru, hardveru ili internet konekciji, ali ne samo na to. Pošto Fortrade ne kontroliše snagu samog signala, njegov prijem i put preko interneta, konfiguraciju Vaše opreme ili pouzdanost konekcije, mi nismo odgovorni za probleme u komunikaciji, zastoje ili prekide kada je u pitanju trgovanje putem interneta. Fortrade koristi back-up sisteme i ima planove za nepredviđene situacije kako bi smanjio mogućnost kvarova na sistemu, a uvek je na raspolaganju i trgovanje putem telefona.

Sadržaj ovog sajta je podložan promenama u svakom trenutku i bez prethodne najave, a njegova svrha je da trejderima samo pomogne u donošenju nezavisnih odluka kada se radi o investiranju. Fortrade je preduzeo sve razumne mere kako bi osigurao tačnost informacija na sajtu, ali tu tačnost ne može da garantuje, pa stoga ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu, koja može direktno ili indirektno da nastane iz ovog sadržaja, ili Vaše nemogućnosti da pristupite sajtu, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili kvar u transmisiji ili prijemu bilo kojih instrukcija ili obaveštenja koja se putem ovog sajta šalju.

Ovaj sajt nije namenjen distribuciji ili korišćenju od strane bilo kog pojedinca iz bilo koje zemlje u kojoj bi njegova distribucija ili upotreba bila suprotna lokalnim pravilima i zakonima. Ni jedna usluga ili investicija koju ovaj sajt omogućava, nije dostupna osobama koje žive u zemljama gde bi dostupnost ovakvih usluga i investicija bila u suprotnosti sa lokalnim pravilima i zakonima. Odgovornost je na samim posetiocima sajta da utvrde pravila i zakone u svojoj zemlji i da se u skladu sa njima ponašaju.

Platforma za trgovanje omogućava sofisticirani unos i beleženje naloga. Fortrade će uložiti sve napore da izvrši Vašu trgovinu na zahtevanu cenu. Onlajn trgovina, ma koliko bila jednostavna za upotrebu i uspešna, ne umanjuje rizik koji inače postoji kod trgovine valutnim derivatima. Sve kvote i trgovine su odvijaju prema uslovima Ugovora sa klijentom, koji je dostupan na ovom sajtu.