Валутни транскации

Пресметајте ги лотовите за бонус