Fortrade vrednost zlata

Податоците од светските берзи на злато говорат во прилог на фактот дека вредноста на златото многу расте, додека книжните пари ја губат својата вредност од година во година. Наспроти тоа, постојат бројни коментари кои имаат за цел да укажат на различни мислења кога вредноста на златото е во прашање, односно, говорат дека златото е лоша инвестиција. Бројни се насловите кои ги предупредуваат инвеститорите да го избегнуваат овој благороден метал наведувајќи неколку причини зашто не е препорачливо да се биде сопственик на златото. Најчесто се наведува дека златото и вредноста на златото е прецента категорија за инвестирање, како и тоа дека златото е најприкладен начин да се заштити капиталот. Секако, сите наведени факти се однесуваат на ставот дека златото како инвестиција, но и често можат да се сретнат тези дека златото не е добра ни лоша инвестиција, туку златото се третира како пари. Застапниците на овај начин на мислење не го препознаваат златото како ни вредноста на златото во современиот софистициран монетарен систем, туку златото го сметаат како предмет или пак благороден камен со чување во тајна пештера. Современиот начин на пристап на инвестирање во светот на финансисите демантира такви заблуди со тоа што се истакнува неспорен факт дека златот се смета како пари со кои се тргува во однос на останатите книжни валути. Факт е дека светските централни банки држат околу 30 000 тони на злато во своите резерви, а од 2009 година купуваат злато кое постепено го додаваат во своите резерви.

Кога вредноста на златото е во прашање, посебно како инвестиција потребно е пред се да се напомене дека дефиницијата на инвестирање говори за пари или за капитал кој е наменет за купување на финансиски инструменти или други средства како би се постигнал позитивен однос  во вид на камата.  Со помош на овој пренос на капитал, во очекување на профитот, инвеститорот се одрекнува од својот капитал и ја ризикува неговата загуба. Исто така, инвеститорот остварува приход во вид на дивиденда или камата, затоа што со својот капитал подлегнал на ризик, со тоа што ќе може да добие помалку од вложената инвестиција, или може се да изгуби. Меѓутоа, златото или валутите кои се заклучени во трезорите, не се инвестирани, но буквално се во складиште. А бидејќи не се инвестирани, не донесуваат никаков интерес или дивиденда, но од друга страна, не се подложни кон ризик. Спрема тоа, огромна е разликата помеѓу златото и валутите кои се наоѓаат во трезорот, а се состои во тоа што куповната моќ на златото се зголемува, додека книжната валута губи вредност од година во година. Освен наведеното, треба да се има на ум дека и златото и валутите можат лесно да се пренесат на инвестиции, па заради тоа многу е важно да се препознае дека сопствеништвото на овој благороден метал не е инвестиција, затоа што не претставува обврска спрема другата страна, што е резултат на тоа што во овој случај не постои ризик. Сите останати облици на сопственост на златото всушност се инвестиции или шпекулации. Златните сертификати, акциите на рударските компании, футурес контрактите, опциите – сите претставуваат ризик од друга страна и обврски се на некој друг. На форекс пазарот, еден од најтргуваните валутни парови, покрај главните светски валути, секако е XAU/USD, што претставува однос на златото во однос на американскиот долар. Сите водечки брокерски куќи како Fortrade, на своите клиенти им нудат посебни погодности за трејдување со овој благороден метал. Исто така, електронските платформи се прилагодени со многу лесен пристап и манипулација за тргување во сите свои облици, така што трејдерите на ефикасен начин пристапуваат кон купувањето и продажбата на глобалниот финансиски пазар каде покрај сите останати инвестициони инструменти еднакво се споредува и вредноста на златото.