Fortrade Forex Srbija

Forex Македонија каков што го познаваме денес имал доста облици низ историјата, а во процесот на распадот на СФРЈ го променува своето име, на почетокот се викал ACI Serbia and Montenegro, за денес конечно во самостојна Македонија да го добие името Форекс Македонија. Во 1975, година настанал Југословенскиот Форекс Клуб кој на почетокот имал статус на набљудувач, за на 17. Меѓународен конгрес одржан во Венеција конечно да биде сменет во членство ACI (The Internacional Cambistes Association). Forex Македонија се најдува по ингеренција на здружението на банки на Македонија кое сите години од 1975, па до денес давало одговарачка потребна логистичка и финансиска поддршка за основањето и функционирањето на оваа институција. Поддршката воглавно се однесува на два сегменти и тоа на работење на Меѓубанкарски девизен пазар, како и на организација на едукативен програм за вработените во банките, што е императив на профилот дилер. Секако, не е случајна улогата на здружението на банките на Македонија со оглед на тоа што меѓубанкарските работи се одвиваат по многу специфични услови под строго пропишани правила на работење. Од таму е и потребата за професионални кадри кои се ангажирани на работите за тргување на меѓународниот финансиски пазар, која работа ја кординира Форекс Македонија под окружување на банките на Македонија.

Значи, Форекс Македонија од своето основање 1975. година па до денес константно бележи свој напредок како последица на брзиот развој на меѓународните економски односи, посебно после Втората Светска Војна. Всушност, од самиот почеток на ваков тип на работа имало потреба за ангажирање на стручњаци – дилери (француски – cambistes) кои меѓусебно комуницирале на меѓународно ниво. Со оглед на одредени крути правила на однесување на комуникација потполно логично произлегла потребата за основање на посебни професионални организации, каква што е денес Форекс Македонија. Потребите во нашата земја за една таква организација произлегле паралелно со стварањето на Југославенскиот девизен пазар кој ги следел финансиските трендови во тие години. Процесите на комуницирање со колегите од странство и неопходните усовршувања, всушност допринеле до инситуционален развој и неминовен напредок кој го претрпел Forex Македонија.

Секојдневното напредување на условите за работа и комуникација преку електронските платформи, можноста за тргување преку dealing системи, обезбедување на благовремени информации значително го модифицираат Форекс Пазарот, што условило истовремено и развој на институцијата Форекс Македонија. Всушност, има трејдери на форекс кои на работат на меѓународниот пазар, во вид на инвестициони фондови, како и физички лица кои тргуваат за своја сметка. Таква можност е воспоставена, пред се со фактот дека Форекс Пазарот стана нецентрализиран пазар, како и со појавата на инвестциони посредници и форекс брокери. Форекс Македонија повеќе не се однесува само на тргување на меѓубанкарскиот сектор, туку веќе се прошири на тргување на финансискиот пазар рамноправно со сите учесници, големи инвеститори и индивидуални трејдери. Секако дека понатамошниот развој и унапредувањето на Форекс му помага и појавата на странски инвеститорски куќи (Форекс брокери) кои со посредување преку своите претставници во Македонија работат на едукација на трејдери, како и на овозмжувањето на комплетна поддршка во работата. Една од таквите во нашата земја и во регионот е секако Fortrade кој работи во Македонија последните неколку години и услужува повеќе десетици илјади задоволни клиенти, што многу придонесува на секојдневниот напредок и функционирање на институцијата Форекс Македонија.