Fortrade ekonomski principi i Forex trgovanje

Од макроекономско гледиште, основни економски принципи се економичност, продуктивност и рентабилност. Економичноста има за цел да се оствари одредено производство или услуга со што помали трошоци. Таа претставува однос помеѓу прозиводството и трошоците за нејзино остварување. Може да се мери вредносно или натурално. Продуктивноста нам ни говори колку работа е потрошено за создавање на некој производ. Таа е значаен показател за успешноста на работењето и заради тоа представува предмет на константно следење и пронајдување начини за унапредување. Цел е да се оствари максимален резултат со минимално вложување, кое е можно да се постигне на два начини.

Зголемување на вкупната маса на производи. Рентабилност е успешност на работењето. Таа е најширок економски показател кој тежи кон максимална добивка со што помалку ангажирани средства. Представува однос помеѓу работниот резултат и вложениот капитал. Сите овие економски принципи се меѓусебно поврзани и секое успешно работење подразбира нивно почитување и примена во пракса.

Ако ја гледаме макроекономијата, која го проучува вкупното делување на стопанството, основните економски принципи се дефинирани на друг начин. Бројни економисти се занимавале со овој проблем на утврдување на основните еконосми принципи, но ни едно решение не е толку прифатено како она која го даде хрватскиот економист Gregori Mankju. Према него постојат 10 принципи на економија, а се групираат на три основни целини:

Како поединци донесуваат одлуки?

  1. Луѓето се соочуваат со избор (trade off). За да го добиеме она што ни е потребно најчесто се одрекуваме од нешто друго.
  2. Трошок на нешто е она што сте спремни за него да го замените. Вклучува пропуштена добивка од атернативни активнсти.
  3. Рационални луѓе размислуваат на основа на маргинални промени.
  4. Луѓето реагираат на подстрек. Одлуките ги донесуваме така што ги споредуваме трошоците и користа, и бираме активности кои ни донесуваат корист.

Како поединци влијаат едни на други?

  1. Со размена (тргување) може да се обезбеди подобрување за сите.
  2. Пазарот е, по правило, добар начин на организирање на стопански активности. Низ историјата ја покажал својата надмоќ над центрано – планските стопанства. Основен инструмент кој ги усмерува економските активности на пазарот се цените.
  3. Државата може понекогаш да ги унапреди резултатите на пазарот (на пр. во спречување на монопол).

Како функционира стопанството како целина?

  1. Животниот стандард на една земја зависи од нејзините способности да произведува добра и услуги.
  2. Цените растат кога државата штампа премногу пари (инфлација).
  3. Друштвото на краток рок се соочува или со инфлација или со невработеност.

Вака класифицирани,економските принципи нам ни помагаат подобро да го сфатиме светот во кој живееме. Му помагаат на секој поединец да стане активен учесник во стопанскиот живот, доколку то одбере. Еден од профитабилните начини за да се вклучите во гобалниот пазарен натпревар е тргување на форекс. Форекс е девизен пазар на кој се тргува со различни светски валути. Тој меѓубанкарски пазар е формиран во 1971 кога од фиксните девизни курсеви во меѓубанкарското тргување преминал во пливачки девизни курсеви. Заблагодаруваќи на навероватниот обем и флуидност, форекс денес е најголем и најзначајен финансиски пазар на светот. Да пробате на овај пазар ќе ви помогне Fortrade , преку своите боројни алатки, бесплатни вебинари, најмодерни платформи. Користејќи ги основните економски принципи, со својата техничка и фундаментална анализа на дневно ниво, Fortrade вам ви овозможува да постанете успешен трејдер на овој пазар.

Ве интересира економија? Погледнете го нашиот економски календар и секогаш бидете во тек со актуелните настани.