Фундаментална анализа ги проучува економските, социјалните и политичките податоци кои представуваат и квантификуваат одредена економија со цел да се утврдат идните движења на финансискиот пазар.

Аналитичарите се групирани во две групи и тоа техничари и фундаменталисти веќе доста години, али во суштина има многу малку чисти техничари и чисти фундементалисти.

Технички аналитичари не можат да го занемарат влијанието и времето на економската најава, а фундементалисти не можат да ги занемарат различните сигнали добиени со проучување на цената и нестабилностите низ историјата. Прилично е тешко да се земат во обсир сите различни економски најави, како и политички и друштвени ситуации кои влијаат на земјоделството, посебно на глобалниот пазар денес. Меѓутоа со разбирање на основата а и длабоко посматрање на фундаметалната економија, секое разбирање на финансискиот пазар може да се подобри драматично.

Постојат безброј економски најави и може да ви изгледа важно да се запознаете со нив и воедно и да ја запознаете природата на нивното влијание. Многу е лесно да се изгубите во морето од информации до точка каде нема да бидете во можност да дојдете до ефикасна основа за тргување.

Поради големиот број информации, може да биде поважно да се фокусирате на главниот придвижувач на цената како основа, а не да знаете малку за многу работи.

Економски показатели

Економските показатели се квантитативни податоци кои ги одржуваат финансиските, економските и друштвените прилики во економијата. Ги објавуваат големи агенции, властите или приватниот сектор. Оваа статистика се очекува од страна на јавноста и се издаваат спрема однапред одереден распоред. Најмногу ги користат како начин за да го пратат здравјето и снагата на економијата. Со толку играчи кои ги очекуваат, најавите често и сами можат да ја променат цената на различни инструменти многу брзо. Со толку економски објави секојдневно, важно е да бидете обавестен за неколку големи најави, а потоа да пробате и со другите. Следете го основниот водич за економски најава.

Следете основен водич за економски известувања:

Дознајте точно кога секој економски показател ќе биди објавен. Пробајте да водите календар на вашот компјутер или на платформата, со точни имиња на индикаторите, датумот и времето кога се очекуваат да излезат. Често пазарот го покренуваат не самите најави, туку и самото очекување на објавата, и поради тоа пазарот може да се промени неколку дена или недела пред самато издавање.
Потребно е да разберете кој одреден аспект од економијата податоците го откриваат. Постојат неколку аспекти од економијата кои се мерат со растот на (GDP), инфлациата (PPI или CPI), вработување (Non-Farm Payrolls), камати, доверба (доверба на потрошувачите и потрошувачката) итн. Ако ги пратите податоците едно одредено време, ќе се запознаете со секој економски показател, како и на кој дел од економијата се однесува.
Се што е спомнато порано, постојат многу показатели кои се објавуваат дневно. Невозможно би било да ги пратите сите и се тоа би било губење на време. Некои го движат пазарот, а други не- концентрирајте се на оние коги тоа го прават. Меѓутоа, економските показатели не се статични со текот на годините. Некои од нив ќе стекнат поголема важност, а други ќе постанат помалку важни. Бидете известени.
Самите податоци не мора да бидат толку значајни како разликата помеѓу пазарните очекувања и стварниот резултат. Како што е споменато порано, важно е да го знаете очекувањето од пазарот. Очекувањата се потоа вградени во самите цени на инструментите. Она што не е вградено е неочекувана цифра или настан. Ова понекогаш се осетува не по самата најава, туку и по текстот кој оди со самата најава. На пример, ако се очекува зголемување од стапка 0,25% тоа може нема да промени ништо на пазарот, али текстот по објавувањето, дака нема да бидат понатамошни промени, на пример, може да ја променат цената.
Нема секоја најава да предизвика движење на цената. Во секоја нова економска најава или показател, кој е пуштен во јавноста се наоѓаат и ревизија на претходните објавени податоци. Понекогаш таа може да биде двосмислена. На пример, ако трајните добра забележат раст од 0,4% во тековниот месец, а пазарот очекува пад, неочекуваниот резултат може да биде резултат од ревизијата од претходниот месец. споредете ја ревизијата со претходните податоци, зошто во овој случај, цифрата од претходниот месец на трајните добра е можеби првобитно пријавена како пораст од 0,4% али сега, заедно со новите податоци, се ревидира пониско за да се изрази само раст од 0,1%. Значи, неочекуваниот пораст во тековниот месец е веројатно резултат од ревизија на податоците од претходниот месец.
Инструментите со кои се тргува представуваат однос на една валута во однос на друга, па познавањето на едната страна во играта не може да биде доволно. Една валута може да оди према долу, а друга дури и повеќе, така што ефектот може да биде и спротивен од она што сте очекувале.

Врста на показателот

Економскиот показатели често се опишуваат како индикатори кои претходат или индикатори кои покажуваат промени во минатото. Показатели кои претходат се однесуваат на економските показатели каде промените се случуваат пред економијата да почне да следи одреден шаблон или тренд. Тие се користат да ги предвидат промените во економијата. Показателите кои ги прикажуваат минатите промени се економски показатели, кои се променуваат после тоа што економијата веќе почнала да следи одреден образец или тренд.

Економските индикатори во САД

 • Објавувa се 1 петок од месецот во 8,30 наутро по Њурокшо време
 • Важност – Придвижувач на пазарот
 • Ја пресметува разликата помеѓу вкупниот извоз во однос на увозот на стоки и услуги. Билансот е во дефицит од 1970.
 • Излегува обично на 10 во месецот во 8,30 пред пладне по Њуроршко време
 • Значење – Придвижувач на пазарот
 • Core CPI ја пресметува разликата во цената на корпа роби и услуги кои се под влијание на околината, а ги плаќаат урбаните потрошувачи
 • Core CPI ја елиминира робата (храна и енергија) која е под јако влијание
 • Излегува обично на 15 во месецот во 8,30 предпладне по Њујрошко време
 • Значење – Придвижувач на пазарот
 • Институтот за менаџмент, Supply Management inclusive of Manufacturing, дава индикација на активноста во производствениот сектор
 • Излегува на првиот работен ден од секој месец во 10:00 часот по Њујоршко време
 • Важноста – придвижувач на пазарот
 • Пресметува разликата во месечната продажба на мало
 • Ова е временски индикатор на потрошувачите модели, прилагоден за нормален сезонски варијации, празници, работни денови
 • Излегува околу 15-ти во месецот
 • Значење – придвижувач на пазарот
 • Укажува на довербата на потрошувачите во американската економија, врз основа на месечните истражувања на 5.000 домаќинства во САД
 • Прелиминарниот извештај се објавува на 15 во месецот, конечниот извештај се објаува последниот вторник на месецот
 • Значење – Придвижувач на пазарот
 • Производство на стоки и услуги произведени од страна на работната сила и имотот кој се наоѓа во САД
 • GDP ја покажува брзината со која економијата на една земја расте (или намалува) и се смета за најширок индикатор на економското производство и раст
 • На квартални податоци се ревидира месечно, се објавуват околу четири недели по крајот на месецот
 • Значење – Придвижувач на пазарот
 • ISM е композитен индекс врз основа на сезонски прилагоден индекс на пет индикатори (нови нарачки, производство, снабдувачи на испораки, залихи и вработување) на различни тежина
 • Значење – Високo
 • Личните заштеда како процент од персоналниот данок за еднократна употреба
 • Стапка на штедење има директно влијание врз економската активност. Високата стапка на штедење значи дека малку пари се канализира во економијата. Пониска стапка на штедење сугерира дека потрошувачите трошат повеќе, па стимулирање на економијата. Сепак, негативнa стапка на штедење значи дека јавноста е задолженa – ситуација која може да доведе до зголемување во кратки релации, но тоа е неодржливo
 • Важност – Висока
 • Сезонски прилагодени
 • Налозите за трајни добра ги мерат новите нарачки за домашните производители за непосредни и идните испорака на тешките добра
 • Долгорочните добра се дефинира како добра и тоа трае долго време (повеќе од три години), со што и служат на својата цел
 • Налозите за трајни добра се нестабилни, но може да послужи како индикатор за иднината на економската активност. Зголемување на наредби мора да се појават пред производители да го зголемат производството. Спротивно на тоа, намалувањето на нарачки доведува до намалување на производството.
 • Значење – средно
 • Ценовен Индекс производ – индексот на готови производи, не е сезонски прилагоден
 • Мери ниво на инфлација на производителот и не вклучува услуги. Обично остар пад на PPI предизвикува пад на двата пазари, и на пазарот на акции и на оабвезници
 • PPI често се користи за економска анализа на готовите производи, репроматеријали и суровини
 • Важност – средно
 • Односот на бројот невработени во вкупната работна сила, сезонски прилагоден
 • Стапката на невработеност е показател на целокупното здравје на економијата. Ниска стапка значи силна економија, каде што оние што бараат работа може да најдат вработување брзо, додека пак високата стапка која може да се укаже послаба економија. Од друга страна, компаниите полесно може да најдат работници кога стапката на невработеност е висока.
 • Важност – средно
 • Новите станбени единици се во приватна сопственост со добиена дозвола за градба. Не е сезонски прилагоден. Податоците се за вкупниот број на дозволи, вклучувајќи куќи и згради.
 • Пазарот на недвижен имот може да биде водечки индикатор на економската активност. Во прилог на сезонските промени, висок пораст или пад на станбена изградба или продажба, укажуваат на зголемување или намалување на економијата, со оглед дека инвестициите во станови претставуваат една третина или една четвртини од инвестициите во целина и се состои од пет проценти на националната економија. Вработување на градежните работници, исто така, е предизвикано од изградбата на станови. Мал број на градежни дозволи издадени покажува помалку вработување во градежништвото.
 • Значење – средно
 • Пондерираната мерка на промени во производството на националните фабрики и рудници, како и мерки за нивото на индустриски капацитет, или колку ресурси се достапни во фабрики и рудници (познат како искористеност на капацитетот)
 • Производствениот сектор чини една четвртина на економијата
 • Стапката на искористеност на капацитетот обезбедува проценка за тоа колку капацитетот е во употреба
 • Значење – средно
 • Националната асоцијација на менаџерите за купување (NAPMO), сега се нарекува институт за менаџмент, набавка, издава месечнен композитен индекс на националните производствени услови
 • Се состои од податоците за нови порачки, производство,испоракачки за снабдувачот , залихи, цени, вработување, извозот и увозот
 • Поделени на производствени и непроизводствени под-индекси
 • Важност – средно
 • Извештај за степенот на почетокот на изградбата на станбени единици каде што градбата започмува секој месец
 • Почеток на изградба е дефиниран како почеток на ископувањата за изградба на темелите и се состои претежно од станбена изградба
 • Многу е чувствителен на каматните стапки, бидејќи тоа е еден од првите сектори со цел да реагираат на промените на каматните стапки
 • Реакциите на извештајот сигнализираат почетокот на работите односно дека каматните стапки се во близина на коритото или врвот. За да се анализира ова, фокусирајтесе на процентуалната промена на нивото од претходниот месец.
 • Извештајот се објавува на средината на следниот месец за минатиот месец.
 • Важност – средно
 • Вработувањето е мерка на бројот на постојани работни места во повеќе од 500 индустрии во сите држави и 255 градските области
 • Проценките за вработување се базирани на анкети на поголеми бизниси и бројот на платени вработени на скратено работно време или со полно работно време во приватниот и јавниот сектор
 • Важноста – средно-низок

Економски индикатори на Германија

 • Бизнис доверба
 • Важност – средно

Економски индикатори на Јапонија

  • Преглед на “клима” или Преглед на доверба

<liЕкономска преглед на јапонскиот бизнис, го издава Централната банка на Јапонија, кој се користи за формулирање на монетарната политика

 • Извештајот се издава четири пати годишно, во април, јули, октомври и средината на декември
 • Важноста – средно

 

 • Значење – средно