Accrual/Прораст на премиа и дисконт на Форвард девизните трансакции, кои се однесуваат директно на девизниот своп ( Каматна арбитража) во текот на трање на преиодот на секој договор.

Adjustment/Усогласување – е во принцип службена акција во цел на промени на економските политики да се направи дебаланс во плаќањата или во званичен девизен курс.

Agent Bank/Банка на агентот – Обично банка која работи за странска банка.

Aggregate Demand/Агрегатна побарувачка – Вкупна побарувачка за роба и услуги во земјоделството, опфаќа приватен и јавен сектор за побарувачка на добра и услуги во земјата, како и побарувачка и потрошувачка во другите земји за добра и услуги.

Aggregate Risk/Кумулативен ризик- Големината на изложеност на банката спрема еден купувач за “spot”и“forvard” договори.

Aggregate Supply/Агрегатна понуда-Вкупна понуда на производите и услугите во земјоделтвото од домашни извори (вклучуваќи го увозот) за да се одговори на вкупната побарувачка.

All Time High(ATH)/Највисока цена – Што е највисока цена?
Највисока цена (ATH) е највисоката цена во историјата која што одреден финансиски инструмент ја достигнал на пазарот.

Како се користи највисоката цена?
Финансискиот инструмент кој достигнал највисока цена може да даде нови прилики, но и неприлики за трејдерите. Ако финансискиот инструмент редовно достига највисока цена, трејдерот може да ја препознае тенденцијата на растот и да инвестира во соогласност со тоа. Но, деталната техничка и фундаментална анализа исто така се неопходни за да би се одредило кога цената на активата ќе го допре нивото на отпор и ќе започне повторно да паѓа. Највисоката цена не треба да се користи самостално за да се одреди стратегијата на тргување, но треба да се користи како една од корисните алатки кои треба да се земат во предвид.

Содржина на Fortrade.com во врска со највисоката цена

 • Closing price/цена на затворање
 • Downtrend/Тенденција на опаѓање/Опаѓачки тренд
 • Previous Close Rate/Претходна стапка на затворање
 • Тренд
 • Uptrend/Тенденција на Раст/Растечки тренд

American Style Option/Американски опции – Договор за  Опции дека може да се изврши во било кое време пред истекот

Appreciation/Апресијација –  зајакнување на валутите во однос на другите.

Arbitrage/Арбитража – купување или продажба на инструментите и истовремено завземање еднакви и спротивни позиции на поврзан пазар, со цел да се искористи разликата во цената на инструментите меѓународниот пазар.

Aroon/Ароон индикатор – е технички индикатор кој можи да се користи за одредување дали некој инструмент е во некој тренд и снагата на тој тренд. Ароон осцилатор сигнализира растечки тренд, кога ќе порасне над нула, а надолен тренд кога кога падне под нула. Што повеќе осцилаторот е оделен од линијата нула, се појак е трендот.

Aroon Oscillator/Арон осцилатор- технчкиот индикатор кој  може да биде конструиран со одземање на Ароон ( долу) од Арон (горе) големината. Поради тоа што ароон горе и арон долу осцилираат измеѓу 0 и 100, Арон осцилаторот осцилира измеѓу  -100 i +100 со нула измеѓу како централна линија.

Ascending Trend Channel/Канал на растечки тренд – растечка линија која го поврзува дното на некој бран и паралелна е со линијата од трендот. Растечка линиа, канал и линија на трендот формираат граница кај излезен тренд. Ова е формација на растечкиот тренд.

Ascending Triangle/Растечки триаголник – неутрално формирање на цени помеѓу две конвергенции односно trendlines во која долната линија се зголемува, а горната линија е рамна. Ова е формација на  растечки тренд.

Ask/Побарувана цена – Барана цена по која секој клиент може да купи валутен пар. Исто така може да се сретне и како „понудена“ и „побарувана“ или „побаруван курс““.

Asset/Активна – Позитивно салдо- во контекст на Форекс, право на прием на одредени валути од страна на (брокерот) кој произлегува од forward или spot договорите

Asset Allocation/Алокација на средствата – Поделба на средствата помеѓу различни инструменти така што би се намалил ризикот.

At Best/Налог ”По најдобрата”  – инструкција дадена на дилерот да купи или да продаде по најдобра цена која што може да се постигне.

At or Better/Налог ”По цена или подобра” – налог за тргување по одредена цена или подобра.

Aussie/Aussie – Сленг за Австралиски долар.

Authorized Dealer/Овластен дилер – финансиска институција која е овластена за да се грижи со форексот.

Average Directional Index (ADX)/Average Directional Index (ADX) – технички индикатор, дел од Directional Movement индикатор, систем кој го развил J. Vels Vajlder. ADXлиниа се заснова на просторот измеѓу +DI i -DI  линиа од истиот тој систем.

Average True Range (ATR)/Average True Range (ATR) – технички индикатор кој ја мери нестабилноста на индикаторот. Високите индикатори ATR укажуваат на висока нестабилност и можат да бидат показател на панично купување или продажба. Ниски ATR вчитувања укажуваат на странично движење на инструментот.

Back Office/Back office – одделение во финансиските институции кое е одговорно за порамнување, администрација и известување.

Back Testing/Back тестирање –  тест перформанси на стратегиите на тргување засновани на историски податоци пред припрема на стратегии за стварни податоци.

Balance of Payments/Платен биланс – системска евиденсција на економски трансакции во даден период за земјата.

 1. Изразот често се користи за да означи:
  • платен биланс на “сегашна сметка“ или,
  • сегашна сметка, плус одредено долгорочно тргување на капиталот.
 2. Комбинации кои го прават трговскиот биланс, сегашниот биланс и сметката на капиталот, заедно ги чинат вкупниот платниот биланс. Долготраен дефицит на платниот биланс има тенденција да доведе до ограничување во капиталните трансфери, и пад на вредноста на валутите.

Band (Trading Band)/Band – опсег во кој на валутата и е дозволено да се движи во однос на друга валута, према ограничување на валутите од страна на локалната влада.

Bank Line/банкарска линија – кредитна линија одобрена на клиентите од страна на банката, исто така позната и како „линија“ или „кредитна линија“.

Bank Rate/Банкарска стапка – стапка по која централната банка е спремна да позајми пари на домашните банки.

Base Currency/Основна валута – Во форекс основната валута се однесува на првата валута во валутниот пар.

На пример, во EUR/USD валутен пар, евро е основна валута. Исто така може да се означи како примарна валута.

Basis/База (основа) – разлика помеѓу цените на парите и цените на фјучерсите.

Basis Point/Основна единица- последна децимала прикажана за тргување. Во поголем број на парови тоа е еквивалентно на 1/10.000. Најпопуларно отстапување е USD/JPY, каде основната единица е 1/100.

Basis Trading/Основно тргување – Завземање на спротивни позиции на паричниот и исто така на пазарот на фјучерси со очекување профит од поволните движења во основа.

Basket/Корпа – Група валути која нормално се користи за управување со курсот на валути, обично секоја валута во корпата пондерисана за формирање на девизног курс.

Bear/“Мечка” – инвеститор кој мисли дека цената ќе паѓа.

Bear Market/”Мечка пазар” -Надолен пазар, во главно долг период са надолна цена.

Bid/Понудена цена – наведена цена по која купецот може да продаде валутен пар. Исто така се спомнува и како “понудена цена“.

Bid-Ask Spread/Спред на понуда/ побарувачка – разлика во пипсевите на понуда и побарувачка.

Bollinger Bands/Bollinger bands – техничи показател кој овозможува на корисниците да споредат нестабилност, и релативни нивоа на цените со тек на време. Се состои од три точки така што опваќа повеќе од цените на хартиите од вредност. цените ќе наидат на отпор кај горната линиа и поддршка кај долната.

Bretton Woods/Breton Vuds –  место на кое е одржана конференција која во 1944 год. довела до воспоставување на послевоен девизен систем, кој останал непроменет до 1971 год. На конференцијата е формиран  MMF. Системот утврдил валути во системот фиксни курсеви и курсеви со дозволена флуктуација од  1% во однос на злато или долар.

Broker/Broker – агент, кој ги поврзува продавачите и купувачите за провизија кој плаќа иницијаторот на трансакцијата. Брокерите не заземаат позиции на пазарот.

Bull/“Bik” – инвеститор кој мисли дека цената ќе расти.

Bull Market/“Bik” пазар – Генерално долг раст .

Bundesbank/Bundesbanka –  Централна банка на Германија.

Buying Rate/Куповен курс – курс (цена) по која маркет мејкерот е спремен да купи валута. Понекогаш се вика  “bid” курс.

Buy Signal/Сигнал за купување–состојба која означува добро време за купување на инструменти. Околностите на сигналот ќе бидат одредени преку показателот кој аналитичарот го користи. На пример, преку сиганл за купување се смета кога MACD преминува над сигналната линиа.

CFD/CFD (Contract for Difference) – финансиски деривати кои им овозможуваат на инвеститорите да тргуваатсо берзнски индекси, роба, благородни метали, и сл. без вистинско купување на тој инструмент. Спрема овoј договор, продавачот им плаќа разлика помеѓу моменталната вредност на инструментот кој одговара, и вредноста на договорот во иднина. Доколку разликата е негативна, тогаш купувачот му пкаќа на продавачот.

Cable/Kabl – израз кој се користи на девизниот пазар за GBP

Call Rate/Позитивна стапка–меѓубанкарска стапка која се пресметува преку ноќ

Candlestick Chart/Графикон од свеќи– облик на јапонски графикон кој станал популарен на запад. тесната линија го покажува распонот на цената. Поширокото тело означува област помеѓу цената на отворање и цената на затворање. Ако цената на затворање е над цената на отворање, телото се обележува со зелена или плава боја, а ако е под неа тогаш се обележува со црвена боја.

Capital Risk/Ризик на капиталот – ризик кој произлегува од тоа што банката мора да и плати на другата страна без разлика што не се знае дали другата страна ќе биде во состојба да ја исполни својата страна на договорот.

FRANCE 40/Главен индекс на француската берза. Овој индекс представува пондерирана средина на 40 најразлични вредности од 100 најкапитализирани компании на Париската берза. Еден е од најзначајните индекси во европската група Euronex (која ја сочинуваат уште и Брисел BEL20,Лисабон PSI-20 и AMSTERDAM 25)

Carry/Keri – трошоци на камати на финансирања на хартии од вредност или други финансиски инструменти.

Cash/Keш – (вредност истиот ден) обично се однесува на договорената трансакциона размена за измирување на денот кога работата е завршена. Овој термин се користи на пазарот на Северна Америка.

Cash Delivery/Исплата готовина – Порамнување на истиот ден.

Cash Market/Пазар на готовина – пазар за физичко купување и продажба на валути.

Cash Settlement/Порамнување на готовина – постапката за порамнување на фјучерс договорите во кои разликата на готовина помеѓу идните и сегашните цени платени наместо физичките испораки.

Central Bank/Централна банка – главна национална регулаторна банка. Традиционално, нејзина примарна одговорност е развој и спроведување на монетарната политика.

Central Rate/централна стапка – Девизен курс во однос на еврото  освоен за секоја валута во оквирот на Европскиот Монетарен Систем. Валутите имаат ограничено движење по централен курс во склад до одговарачкиот распон.

Chartist/Аналитичар на графикон- поединец кој проучува графикони и историски податоци со цел наоѓање на трендовите и предвидување на нивните промени, што вклучува и ценење на одредени обрасци и карактеристики за да се установи нивото на поддршка и отпор, формација „глава и рамена“, дупло дно или двоен врв за кој се мисли дека ќе покаже пресврт на трендот.

Clean Float/Чист float – курс коj не е материјално погоден со званична интервенција.

Closed Position/Затворена Позиција – Позиција која е затворена со еднаква или спротивна трансакција. Оваа трансакции се затвора со добивка или загуба.

Commission/Провизија – надокнада која брокерите можат да им ја наплатат на клиентите за услуга или тргување која ја извршуваат.

Confirmation/Потврда – Допис испратен од банката или од страна на брокерот на клиентот, кој ги опишува сите потребни детално извршени трансакции.

Contract/Договор- договор за купување или продажба на одреден износ на одредена валута или опција за одреден месец во иднина (види – фјучерс договори).

Conversion/Конверзија -процес преку кој активата и пасивата изразена во една валута се разменува за актива и пасива изразени во друга валута.

Convertible Currency/Конвертабилна валута – валута која може слободно да се менува за други валути или злато без посебна дозвола и ограничување од централните банки.

Copey/Kopej – сленг за Данска Круна.

Correspondent Bank/Конвертабилна банка – претствник на банка од страна, која редовно извршува  услуги за банка која нема представништво во релативниот центар, на пример, да го олесни преносот на средства.

Counter Parties/Друга страна – друга организација или лица со кои работата на размена е завршена.

Country Risk/Ризик на земјата – ризик поврзан за должникот на основа на својата положба во одредена земја. Ова вклучува испитување на економски, политички и географски фактори.

Cover/Покривање – хеџинг или затворање на постојаното тргување.

Crawling Peg/- метод на прилагодување на девизниот курс, курсот е фиксиран (врзан) за друга валута, корпа на валути или друга мерка на вредности, на пример злато, но се прилагодува во одредени интервали, во склад со економските и пазарните показатели.

Credit Risk/Кредитен ризик – Ризик од загуба која може да настане на отворена позициа ако другата страна не ги исполни своите обврски.

Cross Rate/Вкрстен курс на валути – курс помеѓу две валути, обично изграден од поединечни курсеви на две валути кои не се USD, мерен во однос на USD.

Currency Option/Валутна опција – (европски) договор на опции, кој овозможува да се купи или продаде валута во однос на друга валута по одреден курс по истекот на одреден период.

Currency Pair/Валутен пар – две валути кои ги содржи девизниот курс. На пример , EUR /USD е валутен пар.

Currency Risk/Валутен ризик – ризик од настанувањето и загубата во текот на  неповолна промена на девизниот курс.

Currency Swap/Валутен своп- Договор кој обврзува две контра страни за размена на камата по различни валути за договорен временски период и за размена на главнината во различни валути, по однапред договорен девизен курс на датумот на стасување.

Currency Swaption/Currency Swaption – OTC (вонберзанска) опција да се заврши договор на замена на валути (Валутен  своп).

Currency Warrant/Valutni varant – OTC (вонберзанска) опција, долгорочна валутна опција  (повеќе од една година).

Current Account/Тековна сметка – нето биланс на меѓународните плаќања на земјата по основ на извозот и увозот, заедно со едностран трансфер, како што е помош и дознаки на дијаспората, тој ги содржи и тековите на капиталот.

Day Trader/дневен трговец (Day trader) – Шпекуланти кои вложуваат позиции на финансиските пазари и кои потоа ги ликвидираат пред истекот на  денот на тргување.

Dealing list/Курсна листа – претставува листа на валути со цени по кои се тргува на форекс.

Daily Change/Дневна промена – Што е дневна промена?
Дневна промена претставува осцилација на одреден финансиски инструмент во текот на една сесија на тргување. Едноставно се мери со споредба на цените на финансискиот инструмент на крајот на сесијата на тргување со цената на крајот на претходната сесија на тргување.

Како се користи дневна промена?
Важноста на дневната промена е прилично јасна.
Им овозможува на трејдерите да пратат колку заработиле и изгубиле во текот на едно дневно тргување.
Се користи во комбинација со претходните и наредните дневни промени со цел да се одредат долгорочните трендови на одредениот финансиски инструмент, што му дава на трејдерот одлична алатка на техничката анализа за градење на стратегија за тргување.

Содржина на Fortrade.com во врска со дневната промена

 • Bear Market/Мечка пазар
 • Bull Market/Бик пазар
 • Closing price/Цена на затворање
 • Downtrend/Tendencija pada/Опаѓачки тренд
 • Previous Close Rate/Претходна стапка на затворање
 • Тренд
 • Uptrend/Тенденција на раст/Растечки тренд

Day Trading/Дневно тргување – се однесува на отворање и затворање на иста позиција или на повеќе позиции во текот на исто тргување.

GER 30/Главен индекс на Германската берза. берзански индекс кој претставува 30 водечки компании во Германија, со акции се тргува на германската берза (Frankfurt Stock Exchange)

Deal Date/Датум на тргување – датум кога трансакцијата е договорена.

Deal Ticket/Тикет трансакции – основен метод на внесувањето кој се однесува на трансакцијата.

Dealer/Diler – Фирма, или професионалец кој работи во границите на фирмата, кој се занимава со трансакции на странските валути

Deflator/Deflator – Разлика измеѓу реален и номинален бруто национален производ, што е еднакво на вкупната стапка на инфлација.

DJ EURO STOXX50/Indeks “Dow Jones Euro Stoxx”- Индекс кој представува 50 големи европски компании кои работат во еврозоната.

Delivery Date/Датум на испорачка – Датум на стасување на договорот кога е направена измената на валути, овај датум е познат како датум за вредности во FX и пазарни пари.

Delivery Risk/Ризик на испораката – терминот опишува ситуација кога другата страна нема да може да го изврши својот дел од договорот, иако сака тоа да го направи.

Depreciation/Депресијација – пад на вредноста на валутите поради пазарна сила, а не поради званична интервенција.

Desk/Desk – термин кој се однесува на група, која се занимава со една специфична валута или валути .

Details/Детали – Сите информации кои се потребне да се финализираат трансакциите на размена, на пр.инструменти, стапки, датум и место на испорака.

Devaluation/Девалвација – Намерно снижување на врендостите на валутите во однос на фиксни паритети или распони, обично со формално објавување.

Direct Quotation/Директна котација– Директна котација е едноставен валутен пар во кој домашната валута представува основна валута.

Dirty Float/Валкан float – Пловечка валута кога курсот е контролиран со интервенциа на монетарните власти.

Doji/Доџи – графикон од јапонски свеќи со тело толку мало за цените на отворање и затворање се еднакви. Доџи се прави кога цените на отворање и затворање се еднакви, или толку блиску да бидат еднакви.

Double Top/Дупли врв– Графикон со промени на цените, кој прикажува два истакнати врвови. Пресвртот е комплетен кога е пробиено коритото. Дупло двоструко дно е слика во огледало на овај графикон.

Exponential Moving Average (EMA)/Експоненцијален помошен просек (EMA) – движечки просек кој дава поголема тежина на најновите податоци, во обид да смали или да ублажи доцнење, односно спречен  движечки просек.

Equity/капитал  – вредност на сопственички интерес во тргувањето, вклучувајки и депозит.

Easing/Easing – скромен пад на цената.

Economic Indicator/Економски показател – статистика која покажува на моменталните стапки на економскиот раст, трендови и состојба во локалната економија, како што е малопродажба и вработување.

EFT/EFT – електронски пренос на средства.

EMS/EMS – Кратенка за европски монетарен систем, споразум помеѓу членките на европска унија во склад со девизните курсеви на нивните валути.

Entry Limit/Entry Limit налог –  Налог за купување или продажба на валутните деривати во однос на некоја друга валута по одредена цена. За разлика од пазарниот налог, entry limit налогот нема да биде исполнет ако пазарот се движи далеку од наведените цени.

EUR/Eвро – единствена европска валута, званично ги замени националните валути на члениките на европската унија.

European Style Option/Опција од европски стил – Опциски договор кој може да се искористи само на денот на истекот на рокот(види опција Американски стил).

Exchange Control/Девизна контрола – Правила кои се користат за чување и заштита на вредноста на валутата на некоја земја.

Exotic Currency/Егзотична валута – валута со која помалку се тргува, има помала ликвидност.

Expiration/Датум на истекот – Ова е последен ден на кој опцијата може да биде извршена.

Exposure/Излеоженост – Во форекс ова се однесува на потенцијалот за добивка или загуба, поради движењето на девизниот курс.

Fast Market/Брз пазар – Брзо движење на пазарот предизвикано од голем интерес на купувачите и или продавачите. Во такви околности нивото на цена може да биде изоставено, и понудата и побарувачката можат да се случат побрзо за да се обележат во целост, често се појавува во прилика на важни економски соопштенија или сериозни меѓународни настани.

Federal Reserve (Fed)/Федерални резерви (FED) – Централана банка на САД.

UK 100/UK 100 – Скратеница излегува од полното име “Finanacial Times Stock Exchange”. Представува индекс на 100 најголеми и најмногу поседувани компании во Британија, кои се присутни на Лондонската берза. Еден од најчесто користените индекси и често се наведува во билтените на Британија како “мерка на бизнисот”.

Fed Fund Rate/FED фонд стапка – каматна стапка по која регистрираните банки можат да позајмат пари од FED. Ова исто покажува поглед на  FED на состојбата на понуда на пари.

Fibonacci Numbers/Фибоначи броеви – Фибоначи низа од броеви (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ,…) се гради со собирање на два броја кои даваат трет. Односот на било кој број спрема следен број е 1,8%, што е популарниот фибоначи број за пресметувње на можност за обрт на пазарот. инверззен број од  61,8% е 38,2%, исто така се користи како фибоначи број за пресметување на можниот обрт. Однос во Фибоначиевата низа е тој кој е важен и вреден, а не самите броеви во низата.

Financial Conduct Authority FCA/Financial Conduct Authority FCA – Што представува FCA?
The Financial Conduct Authority (FCA) представува независно тело кое е одговорно за регулирање на преку 56,000 финансиски бизниси (вклучително и Fortade) и пазари во Обединетото Кралство.Ова тело регулира три главни точки и тоа:
• заштита на потрошувачите – обезбедување соодветен степен на заштита за потрошувачите
• заштита на финансиските пазари – заштита и зајакнување на интегритетот на финансискиот систем на Обединетото Кралство
• промовирање на конкуренцијата – промовирање на ефективна конкуренција во интерес на потрошувачите
Регулираните брокери и пазари се генерално потранспарентни од нерегулираните, и кога постои сомневање за неправедни или нелегални практики, трејдерите можат да се обратат до регулаторното тело за да бараат правда.
Како се користи FCA?
Првиот чекор за трејдерот е да провери дали брокерот кој сака да го користи е всушност регулиран од страна на надзорното тело во која било земја во која брокерот е инкорпориран на работа. Може да се види овде. Во случај на спор со вашиот брокер, ако не можете сами да го решите проблемот, тогаш можете да се обратите до FCA за арбитража. Ако FCA утврди дека брокер се однесувал спротивно на законот, или на упатствата и стандардите на FCA, тогаш регулаторното тело може да преземе парични казни и да го повлече одобрението на FCA од брокерот ако не се исполнети соодветните стандарди.

Fisher Effect/Фишеров ефект- однос кој постои измеѓу каматните стапки и движењето на девизниот курс, така што во идеална ситуација разликата во каматните стапки точно се поклопува со промените на курсот на валути. Погледнете ги каматните паритети.

Fixed Exchange Rate/Фиксен девизен курс – Официјален курс кој го одредува монетарната власт за една или повеќе валути. Во пракса, дури и фиксните девизни курсеви можат да флуктуираат помеѓу одредена горна и долна граница, што доведува до интервенции.

Flat Square/Рамна четириаголна позиција – ни долга ни кратка позиција. тој кој нема позиција, или ако неговите позиции се поништуваат една со друга ќе има рамна „книга”.

Flexible Exchange Rate/Флексибилен девизен курс- девизен курс со фикен паритет на една или повеќе валути со честа ревалоризација, една врста на контролирано пливачки курс.

Floating Rate Interest Пливачка каматна стапка – За разлика од фиксните стапки, таква каматна стапка ќе варира со пазарните стапки, или „корпата“ од неколку стапки. еден пример на пливачки каматни стапки е стандарден хипотекарен кредит.

Floating Exchange Rate/Пливачки курс – девизен курс, од која вредност се одредуваат пазарните сили. Може да биде предмет на интервенција на монетарните власти. Кога таквата активност е честа, овај курс е познат како “валкан” пливачки курс.

FOMC/FOMC – Сојузниот комитет за отворен пазар, одборот коj ја поставува целната понуда на пари во  САД, и  има тенденција да се реализира низ каматните стапки FED фонд итн.

Foreign Exchange/девизна размена – купување или продажба на валути во однос на продажба или купување на некои други валути. Форекс трговијата е вонберзанска девизна размена.

Foreign Exchange Swap/Валутен своп – Трансакција која се однесува на стварна размена на две валути (само износ на главнината) на одреден ден по стапка договорена во моментот на заклучуање на договорот (краткорочен), или на датум во иднина по стапка договорена во време на договорот (долгорочен). Во стварност тоа е комбинација спот и форвард договори

Forward/Forvard  – работа на тргување која се извршува денес за период подолг од два дена (спот вредност), форвард цената се состои од спот цената, плус или минус разликата во каматната стапка помеѓу две валути во текот на дадениот временски период. Разликите на каматните стапки често се познати како премија или дисконт.

Forward Contract/Договор за идна цена – Што е договор за идна цена?
Договор за идна цена е договор помеѓу купувачот и продавачот дека ќе тргуваат со одредена актива, најчесто е во прашање валута, според однапред договорена фиксна цена и датум. За разлика од фјучерс договорите, договорите за идни цени се приватни спогодби помеѓу купувачот и продавачот и како такви со нив не се тргува на централизираната берза, туку се сметаат за дел од OTC/вонберзанскиот пазар. Ова ги прави договорите за идни цени различен потфат во однос на фјучерс договорите. Основни фактори во одредувањето на цените на договорите за идни цени се пазарната вредност на активата и времето во кое договорот ќе биде исполнет, врз што влијаат цените на свопот(swap).

Како се употребува Договорот за идна цена?
Договорите за идни цени се купуваат на сличен начин на кој се купуваат и фјучерс договорите. Купувачот и продавачот се договараат за активата која ќе се продава, за цената и за датумот кога ќе биде објавена размената. Договорот за идна цена се решава дури откако ќе истече договорениот рок, за разлика од фјучерс договорите кои се решаваат на дневна база. Договорите за идни цени пред се се користат како хеџ/заштита(hedge) против волатилноста/колебливоста на активата со која се тргува. Договорите за идни цени можат да се прилагодуваат на потребите на трејдерите во однос на фјучерс договорите. Даваат повеќе флексибилност но и поголем ризик.

Содржина на Fortrade.com во врска со договорите за идни цени

 • Брокер
 • Centralised Market/Централизиран пазар
 • Expiry Date/Датум на истек
 • Futures Contract/Фјучерс договор
 • OTC Market/Вонберзански пазар
 • Swap rates/Своп цена
 • Volatility/Волатилност/Колебливост

Forex/Foreks – терминот обично се користи кога се зборува за девизен пазар.

Forex Club/Foreks klub – Група формирана во големите финансиски центри за подигање на обраовни и друштвени контакти помеѓу форекс дилерите,  Association Cambiste International (ACI).

Forward Margins/Foreks маргина – Дисконт или премија помеѓу spot I forvard стапки за некоја валута, обично се наведува во пипсеви.

Forward Outright/Definitivni forvard – обврска да купи или продаде валута за испорака на одреден иден период. Цената е наведена како спот цена, плус минус  forvard пипсеви за одобрен период . (види на предната страна).

Forward Rate/Forvard стопа- (види напред).

Free Reserves/Слободни резерви – Вкупните резерви кои ги држат банките, смалени за обавезните резерви кои ги посакуваат властите.

Front Office/Front Office – активности кои ги спроведуваат дилерите, нормални трговски делатности.

Fundamentals/фундаментални податоци- макроекономски фактори кои се прифатени како основа за формирање релативни вресности на валутите, што вклучуваат инфлација, раст, трговински биланс, државен дефицит, и каматни стапки.

Fundamental Analysis/Фундаметнална анализа – детални анализи на економски и политички прилики са цел да се утврдат идните движења на финансискиот пазар.

FX/FX – термин кој обично се користи кога се однесува на форекс, или кратко фх. Тоа е ванберзанска трговија на валути т.е. валутни деривати.

G7/G7 – седум водечки индустриски земји, кои ги прават САД, ГЕРМАНИЈА, ЈАПОНИЈА, ФРАНЦИЈА, БРИТАНИЈА, КАНАДА И ИТАЛИЈА.

G10/G10 – десет индустриски развиени нации заедно со Г7 земјите плус, Белгија, Холандија, и шведска, група поврзана со ММФ. Швајцарија понекогаш е вклучена како гостин..

Going Long/”Одете на долго време “- купување акции, стоки или валута за инвестирање или шпекулација.

Going Short/ “Одете за кратко време” – продажбата на валута или инструментот не во сопственост на продавачот.

Gold Standard/Златен стандард- оригиналниот систем за поддршка на вредноста на својата валута. Кога беше искористена, цената на златото беше фиксирана во однос на валутата. Ова значи дека секое зголемување на понудата на злато не ја намали цената на златото, но не предизвиказголемување стапка.

Grid/Грид мрежа – Фиксен распон во оквир кога е дозволена флуктуација на курсот.

Gross Domestic Product/Бруто домашен производ – Вкупна вредност на производството на една земја, приходи и расходи во оквир на физичките граници на една земја.

Gross National Product/Бруто национален производ – Бруто домашен производ, плус приходи од странство (приход од инвестиција или работа во странство).

GTC ( Good till cancelled)/ “Важи до откажување”  – Налог оставен кај  дилер за купување или продажба по утврдена цена. Налогот стапува на сила додека не биде откажан од страна на клиентот.

Hard Currency/Цврста (тврда) валута – Било која од големите светски валути со која се тргува и која може лесно да се конвертира во друга валута.

HONG KONG 50/”Hang Seng Index” – Индекс на берза од Хонг Конг. Индекс кој прати дневни промени на 43 најголеми компании на Хонг Конг берза и главен индикатор на вкупните перформанси на пазарите во Хонг Конг.

Head and Shoulders/Глава и рамена – формација на ценовен тренд кој секој аналитичар на графикони смета дека означува преокрет на трендот. Цената по некое време пораснала до врвот на левото рамено, а профитот предизвикал пад на цената или задржување на истата, укажува на тоа да понатамошниот пад е неизбжен. Прекорачуање на линијата на вратата е сигнал за продажба.

Head and Shoulders Bottom/Обратна глава и рамена – позната формација на пресврт кој означува три (или повеќе) истакнати корита: среден (глава) е пониска од другите корита (рамена). Кога линијата на трендот која ги поврзува врвовите и дното е искршена, шемата е завршена.

Head and Shoulders Top/Врв на главата и рамена – познат образец на преобрт кој означува три (или повеќе) истакнати врвови: среден врв (глава) која е поголема од другите врвови (рамена). Кога линијата на трендот, која поврзува корита на дното е скршена, шемата е завршена. (Видете глава и рамена)

Hedge/Хеџ – Купување или продажба на опции, спот, forvard илиi фјучерс договори, како привремена замена за трансакции кои ќе се извршат на некој подоцнежен датум. Обично се работи за спротивни позиции во готовина или пазарни фјучерси или опции.

Hedged Position/Хеџовање на позиција – една отворена позициа за купување и отворена позиција за продажба во истата валута.

Hedging/Хеџинг – пракса за преземање на една инвестициона активност со цел да се заштити од загуба и на друга, на пример, продажбана кратко да се анулира предходното купување, односно купувањето на долго да се надомести претходната продажба. Иако хеџ ги смалува потенцијалните загуби, исто така го смалува и потенцијалнот профит.

High- Low/Најниска- Највисока–Обично најниска и највисока цена на тргување за одреден инструмент за тој трговски ден.

Hit The Bid/Прифати понуда – продажба по продажна (Bid) сена.

If Done Order (ID)/Налог “Ако е извршен” (A/I) – условен налог кој обично е базиран на постојаниот лимит налог.

SPAIN 35/Најзначаен индекс на шпанската берза (Bolsa de Madrid). Пондерисан индекс кој се состои од 35 најликвидни акции со кои се тргува на шпанската берза во Мадрид.

IMF/MMF – Меѓународен монетарен фонд основан ви 1946.год. поради обезбедување на меѓународна ликвидност на краток или среден рок, и да ја охрабри либерализацијата на краток и среден рок,  MMF им помага на земјите со проблемот на платниот биланс, со одобрување на кредит.

IMM/MMT – Меѓународен монетарен пазар, дел од Чикашката берза, Chicago Mercantile Exchange, која дава листинг на валутите и промени во фјучерсите. Ова е мера на опсегот на пазарните очекувани цени на одобрените фјучерси, а на основа тргување со опции со премија.

Implied Rates/Имплицирана стапка – каматна стапка одредена со пресметувањето на разликата помеѓу спот и форвард стапките.

Indicative Quote/Индикативна цена – оквирна цена одредена од страна на маркет мејкерите.

Inflation/Инфлација – (CPI) Постојан пораст на општиот пораст на нивоата на цени во комбинација со куповната моќ. Понекогаш се спомнува како претерано движење на нивото и цените.

Initial Margin/Иницијална маргина – потребен иницијален депозит (колатерал), за да може да се влезе во позиција, со која се обезбедуваат идните перформанси, висок степен на левериџ е можен во тргување оф-размена на форекс и тој може да работи и против вас. Левериџ може да доведе до големи загуби, али и добивки.

Inter Bank Market/Меѓубанкарски пазар – мрежа на валутни трансакции договорени помеѓу финансиските институции и други големи компании.

Inter Bank Rates/Меѓуберзански стапки – девизни курсеви, кои големите меѓубанкарски банки ги користат трансакциите со другите големи меѓународни банки.

Interest Parity/Каматен паритет – Една валута е во каматен паритет со друга, кога разликата во каматните стапки е изедначена со маргината на девизниот курс. На пример, ако е оперативна каматна стапка во европа 3%, а во САД e 5%, форвард премија од 2% за евро во однос на USA ќе доведе до каматен паритет.

Interest Rate Swaps/Svop каматни стапки – договор во промените на изложеност на каматните стапки со пливачки на фиксни, или обратно. Нема замена на главницата. тоа е каматен паричен тек, било да се работи за плаќање или примање кое се разменува.

Internationalization/Интернационализација – Се однесува на валута која широко се користи за тргување и кредитни работи од страна на нерезидент во земјата на издавање. Американскиот долар и Швајцарскиот франк се примери на интернационализирани валути.

Intervention/Интервенција – Акција од страна на централната банка, која влијае на вредноста на нејзината валута со влез на пазарот. Направена во склад, се однесува на делување на поголем број на централни банки на кој начин би го контролирале курсот.

Kiwi/Киви – Сленг за новозеландски долар
Lag indicators/Lag индикатори- Lag индикаторите кои обично се сменуваат после промена во земјоделтвото во целина. Доцнење (Lag) е обично неколку квартали во годината. Стапката на невработееност е типичен показател кој доцни: вработеноста се зголемува на два или три квартали, после општ напредок во земјоделството.

Leading Indicators/Водечки индикатори – статистички податоци за некои предходни промени на стапките на економски раст и вкупните земјоделски активности. Пример се вкупните налози за производство.

Leverage (Gearing)/Левериџ (полуга) – Употреба на маргина во трговијата со голем основен капитал. Во форекс левериџ на некој трејдер често се представува како процент на потреба на маргина. На пример, 1% маргина ќе даде 100:1 левериџ, така што трејдерот со депозит од  10.000 USD можи да држи отворени позицииво вредност од 1.000.000 USD, што е 100 пати повеќе од неговиот капитал. Висок степен на левериџ, кој е можен да се постигне на форекс може да работи и против вас, но и во ваша корист. левериџ може да доведе до големи загуби како и добивки.

Liability/Обврски – во форекс – во обврска да се достави количина на валути од друга страна во однос на билансот на состојба до одреден датум, или во однос на спот трансакции или форвард кои сеште не се стасани.

Limit Order/Лимит налог – налог да се купи или продаде валутен пар по одредена цена. За разлика од пазарниот налог, лимит налогот, може да биде исполне, ако пазарот се движи подалеку од наведените цени. Во време на екстремни нестабилности извршување на налогот може да биде тешко или неможно.

Line Chart/Линиски графикон –  Графикон на цени кој поврзува периодишни цени на зададениот пазар во одреден временски период и формира крива на линии на графиконот. Овај тип на графикон е најскорен кога се споредува со графиконот кој обучно се користи на меѓународните анализи. Исто така се користи за визуелни анализи на трендовите на отворените инвестициони фондови.

Liquidation/Ликвидација – Секоја трансакција која ја откажува или затвора предходно затворената позиција.

Liquidity/Ликвидност – способност на пазарот да прифати големи трансакции.

Long/Долга позиција – Пазарна позиција во која клиентот купил валута која порано не ја имал. Обично се изразува во базната валута.

Looney/сленг за Канадски долар

MACD (Moving Avarage Convergence/Divergence) / Конвергенција/дивергенција на движечките просеси – технички индикатор кој го развил Џорџ Апел, и се пресметува со одземање на  26 периодниот движечки просек на одредена хартија од вредност 12 периодниот експоненцијален движечки просек – на период на експоненцијалниот движечки просек на истите хартии. Споредбата на движечките просеци, MACD покажува карактеристики на следење на трендот, и да се воочи разликата (дивергенција) движечките просеци како осцилатор, MACD прикажува карактеристики на моменталниот тренд.

MSCI “Morgan Stanley Capital Indeks“/MSCI World  е берзански индекс кој представува  1500 “светски” aкции и често се користи како светски параметар “глобални” фондови. Овај индекс вклучува акции на сите развиени пазари од светот и хартии од вреднсот од 24 земји, но не содржи акции од пазари во развој.

MACD Histogram/MACD Хистограм – технички индикатор кој визуелно претставува разлика помеѓу MACD линии и  MACD сигнални линии. Оваа разлика представува хистограм,така што вкрстување на централните линии и одстапувања лесно се идентификуваат..

Maintenance Margin/Одржување на маргина – минимална маргина која инвеститорот мора да ја држи како депозит на сметка секој момент во однос на секој отворен договор. (Видете под маргина)

Make a Market/Креирање на пазарот– кажува дилерот да “креира” пазар кога тој ги наведува цените на поудата и побарувачката која е спремен да ја купи, односно продаде.

Managed Float/Контролиран или пливачки курс – Кога монетарните власти интервенираат редовно на пазарот за да се стабилизираат цените, или со цел да се насочи курсот во потребен правец.

Margin/Маргина – Износ на пари и залог, који мора прво да се обезбедат а потоа одржана како сигурност во случај на загуба на отворени позиции. маргина иницијално мора да биде поставена пред да се влезе во трговина. Одржување или измена на маргина претставува додавање на иницијална маргина заради заштита од загуба на отворени позиции. најчесто неопходен износ на депозит се вика неопходна маргина. Висок степен на левериџ е можен во трговијата со валути но може да работи и против вас, а и за вас. Левериџ може да доведе до големи загуби, како и добивки.

Market Maker/Маркет мејкер–  дилер кој обезбедува цени и спремен е да купи или продаде по цена која е наведена како цена на понуда и побарувачка.

Mark To Market/Mark to market – дневно ускладување на сметките така што одржува пресметани профити и загуби, а се што е потребно е пресметување на варијации на маргина.

Micro Economics/Микроекономија– Економска научна дисциплина, која се однесува на поединечни фирми или одредени дефинирани мали групи на поединци или привредни гранки.

Mid Price or Middle Rate/Средна цена или Среден курс- цена на пола пат помеѓу две цени, или просек на куповни и продажни цени понудени од страна на маркет мејкерите.

Minimum Price Fluctuation/Минимална флуктуација на цените – најмало зголемување на движење на цените на пазарот кое е можно за дадениот инструмент.

Momentum/Моментум – технички индикатор за мерење промени на цените на хартии од вредност. Тековните податоци формираат осцилатор, кој се движи над или под 100. Растечките  (bull) и опаѓачките (bear) тумачења можат да се најдат анализирајќи одстапувања, вкрстување на централни линии и екстремно високи вредности. Моментум може да се однесува на стил на инвестирање или на тргување. Логиката која стои зад тоа е што она што е топло ќе стане врело и ладното ќе стане поладно. Тие кои играат на растечки моментум купуваат хартии од вредност кои се популарни или за кои веруваат дека ќе станат популарни. Како што се шири веста за тоа и популарноста расте, догаѓа до забрзување. Забрзување на цените е исто што и зголемување на моментумот.

Monetary Base/Монетарна база- готови пари во опсег плус депозит на банките кај централната банка.

Moving Average (MA)/Движечки просек- технички индикатор кој покажува просек на податоци за одреден временски период. Тој е “движечки”, поради тоа што за секоја пресметка, користиме податоци од X броеви на временските периоди. По дефиниција, движечкиот просек доцни за пазарот, експоненцијално порамнет движечки просек (EMA) дава поголема тежина на нивните податоци, во просек да се смали подоцна.

Net Position/Нето позиција – Разлика помеѓу вкупната долга позиција во однос на вкупните кратки позиции на било која валута.

USA-TECH 100/USA-TECH 100 – Индекс на американската берза NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). NASDAQ е најголема американска брза на акции со седиште во Њујорк, и отприлика  3.300 компании, кои во просек изменуваат повеќе акции секој ден за разлика од другите американски берзи.

NIKKE 225/NIKKE 225- Главен индекс на јапонската берза (Tokyo Stock Exchange -TSE). Представува најчесто наведуван индекс на јапонскиот пазар на капитал.

Odd Lot/Нестандарден лот – нестандарден износ за трансакција.

Offer/Понуда – цена, или курс, по кој продавачот е спремен да продаде, тоа е исто така и најдобра цена на располагање на трјдерот за купување.

OMX30/OMX30 – берзански индекс од берзата во Стокхолм (Stockholm Stock Exchange).  Пондерисан пазарен кој индекс се состои од 30 најтргувани врсти на акции.

Offset/Offset – затворање или ликвидација на отворените позиции.

One Cancels the Other Order (O.C.O. Order)/Налог “Еден откажува друг” (J.O.D.) – условен налог, каде извршувањето на еден налог автоматски поништува друг.

Оpen P&L (Profit & Loss)/Отвори P&L (Профит и Загуба) – Што представува Отвори P&L?
Отвори P&L (Profit & Loss) е финансиски извештај кој го добиваат трговците на форекс, а кој ги собира сите отворени позиции во поглед на заработен профит и претрпена загуба.

Како се користи Отвори P&L?
Клуч за успешно тргување на форекс е да се знае кога треба да се отвори или затвори позиција. Со внимателна анализа на Отвори P&L, трејдерот може да одреди кој пазар расте (bullish), а кој паѓа(bearish). На тој начин, трејдерите се подобро опремени и обезбедени за донесување на одлуки врз база на информации во врска со стратегии за тргување на кратки или долги стази.

Содржина на Fortrade.com во врска со Отвори P&L

 • Bear/Bearish(Мечка-пазар кој опаѓа)
 • Bear Market/Мечка Пазар
 • Bull/Bullish (Бик-пазар кој расте)
 • Bull Market/Бик пазар
 • Closa a position/Затвори позиција
 • Open Position/Отвори Позиција

Open Position/Отворена позиција – Секоја позициа која не е решена со физичко плаќање, или со исто или контра трансакција истиот ден.

Open Price/Цена на отварање – Што представува цена на отварање?
Цена на отварање, уште позната и како понудена цена,е цената на средството на пазарот за тргување на почетокот на денот на тргување. Важно е да се напомене дека почетната цена во еден ден не е нужно иста како и цената на затворање на истото средство од претходниот ден. Флуктуациите во вредноста на средствата можат честопати и да продолжат дури и кога пазарите се затворени и со средството не се тргува.
Како некој ја користи цената на отварање?
Цената на отварање е примарен показател за трејдерот, за тоа што се случило со валутниот пар кога се тргува дневна долга или кратка позиција. Со разгледување на цената на отварање, заедно со дневната највисока и дневната најниска цена, трејдерите можат да влијаат врз стабилноста на валутата и да развијат стратегија за купување, продавање или избегнување натој валутен пар.

Open Price/Цена на отворање – Што е цена на отварање?
Цена на отварање, или квота на отварање (open price, opening quote, opening price), е пазарна цена на активата на почетокот на тргувачкиот ден. Треба да се напомене дека цената на одредена актива на отварање не е секогаш иста како цената на истата актива на затворање на претходната сесија на тргување. Ценовните осцилации во вредноста на активата можат, што често и се случува да продолжат дури кога пазарот е затворен, односно во преиодот кога со таа актива не се тргува.

Како се употребува цената на отворање?
Цената на отворање, е основен показател на движењето на одреден валутен пар во текот на денот, со тоа што трејдерот може да ја користи за да се одлучи дали да влезе во долга или кратка позиција. Земајќи ги во предвид цените на отворање, како и највисоката и најниската цена во текот на денот, трејдерите можат да ја измерат волатилноста/колебливоста на валутата и да развијат стратегија било да е во прашање купување, продажба или избегнување на тргувањето со дадената валута.

Содржина на Fortrade.com во врска со цената на отворање

 • Buy/Купи
 • Closing price/Цена на затворање
 • Day High/Највисока дневна цена
 • Day Low/Најниска дневна цена
 • VolatilityВолатилност/Колебливост

Order/Налог – Види го пазарниот налог. Во време на ектремна нестабилност, извршувањето може да биди тешко или невозможно.

Oscillator/Осцилатор – технички показател кој одредува кога пазарната состојба ја преминува куповината или продажбата. Кога осцилаторот достигне горен екстрем, на пазарот е преголемо купување. Кога осцилаторната линија достигне низок екстрем, на пазарот имаме горен екстрем, на пазарот е преголемо купување. Кога осцилаторната линија достигне низок екстрем, на пазарот е преголема продажба.

OTC Market/Вонберзански пазар – Што е вонберзански пазар?
OTC(over the counter) пазарот е децентрализиран пазар на кој активите, вклучувајќи и некои валути, не се тргуваат на централизирани берзи. Со оглед на тоа дека вонберзанските пазари не се централизирани ниту ги регулира некој државен орган, истите се помалку транспарентни во однос на централизираните пазари, а со самото тоа и поризични.

Како се користи OTC/вонберзанскиот пазар?
Тргувањето на вонберзанскиот пазар слично е со тргувањето на централизираниот пазар. Трејдерите наоѓаат брокер кој што функционира како посредник помеѓу нив и нивните колеги, како и со корпорациите и бизнисите со кој не се тргува на централизираните берзи. Една од главните разлики помеѓу вонберзанскиот пазар и берзата се огледува во тоа што на вонберзанскиот пазар брокерите се пофлексибилни во подесувањето на цените на купување и продажба. Со самото тоа, брокерот може да котира една цена на еден клиент, а друга цена на друг клиент, па може да дојде до разлика во спредот на понудата и побарувачката(bid-ask spread).

Содржина на Fortrade.com во врска со вонберзанските пазари

 • Active Market/Активен пазар
 • Bid-Ask Spread/Спред понуда-побарувачка
 • Centralised Market/Централизиран пазар

Overbought/Преголемо купување – техничка состојба која се јавува кога се превисоки цените и се очекува пад. “Overbought” условите можат да се квалификуваат со анализа на графикони или индикатори како што се Стохастичкиот осцилатор и индексот на релативна сила (RSI).Остриот раст на еврото према доларот од 1,2700 до 1,3200 за 2 недели може да го наведе техничарот да верува дека инструментот е “overbought”. Инструментот понекогаш се смета “overbought” кога Стохастичкиот осцилатор преминува 80 и кога (RSI) преминува 70. Важно е да се има на ум дека “overbought” не е нужно исто што и да се биде во надолна линија. Тоа само покажува дека инструментот пораснал предалеку и пребрзо, па поже да следи повлекување.

Overnight Limit/Лимит преку ноќ – Нето долго или кратка позиција во една или повеќе валути, која секој дилер може да ја пренесе некој нареден тренд. преносување на книги во друга банка во наредна зона на тргување ја смалува потребата на дилерот за ваков ненадгледуван изложен ризик.

Overnight/Вечерно пренесување– работа пренесена од денес до нареден работен ден.

Oversold/Преголема продажба – техничка состојба која се јавува кога цените се сметаат за премногу ниски и спремни се за пораст. Условите на преголема продажба можат да се класифицираат со анализа на графиконите или со индикатори, како што се Стохастичкиот осцилатор и индексот на релативна снага. Остар пад од евро кон долар од 1,3200 до 1,2700 зa 2 недели може да го наведе техничарот да верува дека инструментот е “oversold”. Понекогаш се смета дека инструментот е “oversold” кога Стохастичкиот осцилатор е помал од 20, a индексот на релативна снага(RSI) помал од 30. Важно е да се има на памет дека “oversold” не е нужно исто што и да се биде во состојба на раст. Тоа само покажува дека инструментот паднал предалеку и пребрзо, што може да предизвика раст.

Over The Counter (OTC)/Вонберзанско – Термин кој се користи да опиш било каква трансакција која не може да се спроведе преку берза.

Parities/Паритет – вредност на една валута во однос на друга.

Pegged/Pegged (Врзан) курс – систем во кој валутата се движи во скалд со некоја друга валута; некои се врзани во структурата, додека други имаат движење допуштено во оквирот на одредени граници.

Pip (or Points)/Пип (децимала) – термин кој се користи на пазарот на валути и представува најмало поместување кое курсот не може да го направи. Зависно од контекстот обично е еден основен пипс (0.0001 во случај EUR/USD, GBP/USD,USD/CHF и 01 во случај USD/JPY, EUR/JPY и сл.)

Political Risk/Политички ризик – неизвесност на заработката на инвестициите, насред можноста дека владата може да превземе мерки кои се штетни за интересите на инвеститорите.

Position/Позиција – Вкупна нето обврска на дадената валута. Позицијата може да биде  (неутрална, без изложеност), долга, (повеќе валути се купени отколку што се продадени), или кратка (повеќе позиции се продадени отколку што се купени).

Practice account/Сметка за вежбање – Што представува сметката за вежбање?
Сметката за вежбање, која исто така се нарекува и демо сметка, е идентична со регулираната форекс сметка за тргување во сите аспекти освен во еден-трејдерот не вложува, заработува нити губи вистински пари. Демо сметката им дава прилика на трејдерите да научат како се тргува на форекс и низ пракса да развијат ефикасна стратегија за тргување без ризикот кој би морале да го превземат за време на вистинското тргување.

Како се користи сметката за вежбање?
Многу онлајн брокери, вклучувајќи го и Fortrade, нудат бесплатна сметка за вежбање на трејдерите кои се регистрираат на сајтот и ја “финансираат” сметката со одредена сума на пари(Fortrade, на пример, дава почетна свота од 10,000$ виртуелни пари). Одкако ќе отворите сметка, можете да почнете со тргување исто како да инвестирате вистински пари на сметка, едноставно бидејќи немате што да загубите во вистинска смисла на зборот, нема никаква штета од сметката за вежбање која постои како би се развиле ефикасни вештини за тргување пред да се вложат вистински пари. Голем број на експерти и искусни трејдери препорачуваат тргување на сметката за вежбање пред да се вложат вистински пари. Кликнете овде за да отворите Fortrade сметка и можете уште денес да активирате ваша сметка за вежбање.

Содржина на Fortrade.com во врска со сметката за вежбање

 • Брокер
 • Position/Позиција

Profit Taking/Земање на профит– затворање на позиции за да се реализира профит.

Quote/Kвота, цена – Индикативна и пазарна цена, во зависност од пазарот, може да покажува само индикативна цена по која не се тргува .

Quote Currency/Котирана валута– друга валута во валутен пар. на пример во USD/JPY валутен пар, јапанскиот јен е котирана валута. Исто така се спомнува и како секундарна валута или контра валута.

Rally/Опоравување – опоравување на цената после период на паѓање.

USA 2000/Индекс на мали акции (small-cap) Овај индекс представува 10% од вкупната капитализација на индексите на американските акции Russell 3000.

Range/Распон – место помеѓу највисоките и најниските цени за одреден времендски период. На пример, дневниот распон е еднаков на дневната највисока цена минус најниската цена истиот ден.

Rate/Курс – цена на една валута во однос на друга.

Reaction/Реакција – пад на цена после раст.

Reciprocal Currency/Реципрочна валута – валута која обично го наведува доларот по единица валути, а не како вообичаено се котира валута за долар. евро је најчест пример.

Range bound markets/Пазар од ограничен опсег -во моментите на ограничени пазарни нестабилности, идеална прилика се предствува така што трејдерот профитира од цик- цак движење на пазарот. Пазарен ограничен опсег какактеризира ниво на висок притисок за купување, познат како поддршка, и притисок на големи продажби, познат како отпор.

Retracements/Ова се привремени пресврти на цената кои се извршуваат во оквирот на широк тренд. Клучот е во тоа што овие пресврти се привремена цена и не укажуваат на промени на поголеми трендови.

Resistance/Отпор – ниво на цените на кое се очекува да ќе преовладува продажбата.

Reversal Pattern/Формација на пресвртот – формација на графиконот кој се јавува пред постоечкиот тренд да го смени својот правец. На пример, главата и рамената се формација на пресвртот и ја означуваат очекуваната промена во трендот. Пробивањето на цената под линијата на вратот покажува дека формацијата Head and Shoulder е комплетирана и дека поранешниот тренд на пораст се променил.

Resistance Point or Level/Точка на отпор или ниво – цена призната од страна на техничките аналитичари како ниво во кое веројатно се одбие и враќа во предходен правец, но и ако го проба тоа ниво, веројатно ќе доведе до значаен скок или пад на цената.

Revaluation/Ревалоризација – зголемување на курсот на валути, како резултат од званичната акција.

Revaluation Rate/Револорализирана стапка- стапка за било кој период или валута к