ebook preview

50 Eur falas për tregtim.

Pa rrezik. Pa asnjë detyrim shtesë.


strelica na gore

Mbi 50,000 kërkesa për bonusin prej 50 EUR deri tani!Kushtet e tregtimit për 50 EUR bonus i shikoni në vijim:


50 € për tregtim kanë për qëllim vetëm për të fituar përvojë dhe trajnim në tregun global financiar


50 € për tregtim dhe fitim mund të merren nga llogaria, nëse tregtohen me 0.1 lot për çdo euro të bonusit


Tregtimi me 50 € bonus është i kufizuar në kohë prej 30 ditësh