Tehnička analiza je proučavanje podataka o tržištu kao što su istorijski  i aktuelni podaci o cenama i obimu u pokušaju da se predvide buduće aktivnosti na tržištu. Istorijski podaci o cenama su najčešće korišćeni  i najdostupniji podaci koji su uključeni u analizu.
Istorijski tržišni podaci se sačuvaju i formiraju grafikone iz različitih vremenskih perioda. Trejder koji koristi tehničku analizu može da analizira različite  grafikone kroz  specifične vremenske periode, kako bi izabrao ulazni i izlazni nivo cena za trgovanje. Proučavajući grafikon, osoba koja ih analizira je u mogućnosti da dobije informaciju kako će se, najverovatnije, kretati cena instrumenta u budućnosti.
Koji metod analize će pokazati najbolje rezultate večna je tema rasprave između fundamentalista i tehničkih analitičara. Tehnički analitičari tvrde da su svi fundamentalni događaji već ugrađeni u cenu, pa tako, osim prirodnih katastrofa i neočekivanih svetskih događaja, trenutna cena na tržištu pokazuje tržišno očekivanu vrednost uzimajući sve poznate informacije u obzir. Poštovaoci grafikona  u stvari traže šablone (formacije grafikona) ili ponavljanja u kretanju cena da bi pogodili verovatan ishod budućih trendova cena. Jednom rečju, oni istražuju trendove.

Tehnička analiza podrazumeva tri glavne tačke:

 • Fundamentalni događaji su već ugrađeni u cenu
 • Istorija se obično ponavlja. Pronađite ono što se događalo u prošlosti i projektujte to na budućnost.
 • Trendovi su ključ – utvrdite da li se instrument kreće u trendu, a zatim ga sledite. Obično postoje tri varijante: naviše, naniže ili bočno. Jednom kada je tip trenda ustanovljen, polazna tačka za početak trgovanja je izabrana.

Tokom godina razni matematički proračuni su primenjivani na tržišne cene i obim trgovanja. Ove proračuni (poznati i kao studije) pomažu tehničkim analitičarima da se fokusiraju na identifikovanje trendova i ulazne i izlazne nivoe cena.

Kao i kod svih analiza, disciplina je najvažniji aspekt ove studije. Ako vaše studije  pokazuju da se nešto dešava, onda sledite vaše studije – ne dozvolite da  tržište promeni vaš plan. Ako ste pogrešili, onda ste pogrešili, ali se držite plana svoje igre. (Vidi Tehnički Saveti za Trgovanje i Vodič za Trgovanje sa korisnim savetima za trgovinu).

TIPOVI GRAFIKONA

Postoje tri glavne vrste grafikona: linijski, ”stubić ili palica” grafikon i grafikon u obliku sveće.

 • Linijski grafikoni su najosnovniji i jednostavno povezuju  jedan period cene zatvaranja sa drugim.
 • Stubić ili palica grafikon daje više detalja nego linijski grafikoni tako da je svaki period predstavljen jednim stubićem (palicom). Palica ne pokazuje samo  kretanje cena iz jednog perioda u sledeći, nego i kretanje cena unutar istog perioda.
 • Grafikoni u obliku sveće. Oni su vrlo slični palica grafikonima, osim što boja tela pruža posmatraču više detalja na prvi pogled. Svaki period je sastavljen od jedne sveće, a ona se sastoji od tela i fitilja na oba kraja. Telo sveće  je obojeno (obično crvenom i plavom, ili crvenom i zelenom bojom). Fitilj predstavlja najviši i najniži nivo određenog perioda, dok telo predstavlja cene na otvaranju i zatvaranju. Boja nam omogućava da znamo da li je cena porasla ili pala u tom periodu. Ako je telo sveće crveno onda gornji deo tela sveće predstavlja cenu na otvaranju, a donji deo, cenu na zatvaranju. Zelena ili plava boja sveće bi predstavljala suprotno – gornji deo tela sveće bi bio cena na zatvaranju, a donji deo tela bila bi cena na otvaranju.

PRONAĐITE NIVOE PODRŠKE I OTPORA

Pronađite nivoe podrške i otpora. Kao što je već pomenuto, kada želite da kupite instrument, najbolje je da ga kupite blizu nivoa podrške. Nivo podrške se obično nalazi na nivou najniže cene prethodne reakcije. Koristeći istu logiku, najbolje mesto za prodaju instrumenta će biti blizu nivoa otpora. Nivo otpora je obično prethodni vrh. Pošto je vrh otpora probijen, on će obično  obezbediti podršku na narednom povlačenju. Drugim rečima, stari najviši nivo postaje novi najniži nivo. Na isti način, kada je nivo podrške je probijen, to će obično proizvesti  prodaju na narednim oporavku. Stari najniži nivo tada postaje novi najviši nivo.

Nivo podrške: Kupujete sa očekivanjem da će cena ili kurs porasti.

Nivo otpora: Prodajete sa očekivanjem da će cena ili kurs pasti.

EUR/USD gornja linija pokazuje otpor a donja podršku.

LINIJE TRENDA

Linije trenda su jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih grafičkih alata. Prave linije povezuju dve tačke na grafikonu. Linije rastućeg trenda spajaju dva uzastopne niske tačke, a linije opadajućeg tenda povezuju dva uzastopna vrha. Cene će se često povući na trend linije pre nego što će nastaviti njihov trend. Probijanje linije trenda često signalizira promene u trendu. Što je duže trend linija na snazi, a više puta je bila testirana (što znači dotaknuta, ali ne probijena), postaje značajnija. Trend linija postaje punovažna, ukoliko se dodirne najmanje tri puta.

Glava i ramena

Oblik ovog trenda podseća na ljudsku figuru glave i ramena, pa zato i takav naziv. Kada se prepozna, ovaj trend ima veliku verovatnoću da se ostvari. Obično se pojavljuje na kraju uzlaznog ili silaznog trenda i ima tendenciju da mu oba „ramena“ budu simetrična.

VRSTE NALOGA

Kako je navedeno, Stop Loss funkcija čuva otvorene pozicije od moguće fluktuacije tržišta, što sprečava rast rizika. Stop Loss će Vam automatski zatvoriti nalog kada kurs padne ispod unetog nivoa i sprečiti gubitke.

Ova funkcija čuva otvorene pozicije od nestabilnosti na tržištu. Profit se ovim putem diskontinuira i tako štiti od prevelikih fluktuacija koje ponekad uzrokuju blokadu naloga.

Ova funkcija pomaže da se odredi kurs ili cena po kojoj ste spremni da kupite određeni instrument. Vrlo je bitno što tačnije proceniti nivo ulaska i onda ga uneti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne taj nivo.

Ova funkcija pomaže da se odredi donji kurs ili cena po kojoj ste spremni da kupite određeni instrument. Vrlo je bitno što tačnije proceniti nivo ulaska i onda ga uneti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne taj nivo.

Ova funkcija pomaže da se odredi gornji kurs ili cena po kojoj ste spremni da prodate određeni instrument. Vrlo je bitno što tačnije proceniti nivo ulaska i onda ga uneti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne taj nivo.

Ova funkcija pomaže da se odredi donji kurs ili cena po kojoj ste spremni da prodate određeni instrument. Vrlo je bitno što tačnije proceniti nivo ulaska i onda ga uneti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne taj nivo.

TEHNIČKI INIDIKATORI

Najčešći pokazatelji
 • Moving Avarege (Pokretni Proseci)
 • MACD (Moving Average Convergence / Divergence) Indeks konvergencije i divergencije pokretnih proseka
 • Commodity Channel Index (CCI)
 • Relative Strength Index (RSI) (Indeks relativne snage)
 • Bollinger Band (Bollinger Band)
 • Momentum (Indikator Brzine Kretanja)
 • Volume (Obim)
 • Stochastički Indikator

Ostali Indikatori

 • Williams’ Percent Range
 • Standard Deviation (Volatility)
 • Accelarator Oscillator
 • ADX (Average Directional Movement Index)
 • Average True Range (ATR)
 • Envelopes
 • Fractals
 • Parabolic Sar
 • Bears Power
 • Bulls Power
 • Alligator
 • DeMarker
 • Gator

Pokretni proseci su pokazatelji trenda i koriste ih trejderi kao sredstvo za proveru postojećih trendova, identifikuju trendove u nastajanju ili kraja trendova. Pokretni proseci su glatke linije koje omogućavaju trgovcu da prati dugoročno kretanje cena bez kratkoročnih fluktuacija. Od tri vrste pokretnih proseka, najčešći je obični pokretni prosek, a druga dva su: ponderisani i eksponencijalni pokretni proseci.

Svi pokretni proseci su izračunati kao prosek određenog broja najnižih, najviših ili cena na zatvaranju određenog perioda. Razlika između tri tipa pomičnih proseka je u težina ili značaju koji je postavljen na svakom pojedinačnom periodu. Na primer, ponderisani i eksponencijalni pokretni proseci daju veći značaj najnovijim cenama, dok običan pokretni prosek daje jednaku važnost svim izabranim periodima.

Svaka nova tačka pokretnog proseka isključuje podatak iz najstarijeg perioda, a uključuje podatak iz najnovijeg perioda. Linija pokretnog proseka će se promeniti u zavisnosti od broja izabranih perioda – veći broj znači sporiji prosek. Neki trejderi će igrati sa različitim brojem pokretnih proseka u različitim vremenskim periodima, dok ne pronađu niz pokretnih proseka za koji osećaju da najbolje pokazuju ponašanje određenog instrumenta koji su izučavali.

Prilikom odabira pokretnog proseka za rad, idealno u rastućem tržišnom trendu bi bilo da trenutna cena ne padne ispod linije pokretnog proseka, koju je dotakla više od jednog puta. Pokretni prosek bi trebalo da formira liniju podrške tokom rastućeg trenda i liniju otpora tokom opadajućeg trenda. Ako se trend rasta nastavi, ali se linija pokretnih proseka prekida u više navrata, onda je to dobar pokazatelj da je izabrana linija pokretnih proseka previše brza i nije dovoljno podešena. Ako je, na primer, korišćen 30-dnevni pokretni prosek , onda može značiti da bi 45-dnevni pokretni prosek više odgovarao za ovaj izdvojeni instrument.

Kada je trejder jednom zadovoljan ponašanjem linije pokretnog proseka u odnosu na aktuelnu cenu, on može koristiti liniju da označi nastavak trenda ili kraj trend. Ako se cena zatvara ispod linije pokretnog proseka u dva navrata na rastućem tržištu, to je indikacija kraja trenda i vreme je da izađete iz duge pozicije. Ista logika sledi u silaznom tržištu, ali u obrnutom smeru. Trenutna cena mora da se zatvori iznad pokretnog proseka u dva navrata da ukaže da je trend opadanja završen.

Drugi način korišćenja pokretnih sredina je u parovima. Mnogi trejderi će prvo pronaći dugoročni pokretni prosek kao što je opisano gore i dodati brži pokretni prosek (manji period), koji čak i ranije pokazuje kraj trenda. Ako kraći pokretni prosek prelazi sporiji pokretni prosek, to može biti signal za raniju izlaznu tačku trenda.

Najčešće korišćeni stohastički indikator je Slow Stochastic (spori stohastik). Stohastički oscilatori se koriste da odredi snagu trenda, ili vreme kada se približava kraj trenda. Stochastik indikatori se prikazuju dvema linijama poznatim kao %K (brža) i %D (sporija) koje osciliraju na skali od 0 do 100.

Matematika koja stoji oscilatora je nebitna, ono što je važno je značenje i postavljanje linija. Kada linije prelaze iznad vrednosti 80 na skali, to predstavlja snažan uzlazni trend, kada prelaze ispod vrednosti 20 na skali, to predstavlja snažan silazni trend. Kada %K linija prelazi preko %D linije, to može ukazivati promenu u trendu, i moguću izlaznu tačku. Kada cene fluktuiraju, Stochastik pokazatelji će se ukrštati u srednjem roku – što ukazuje na nedostatak trenda.

Stochastik pokazatelji daju najbolji signal, kada se obe linije kreću ka novom nivou u isto vreme kad i aktuelna cena. Ovo je dobar pokazatelj nastavka trenda. Međutim, kada se Stochastik pokazatelji ukrštaju u suprotnom pravcu sa preovlađujućim, onda to može biti pokazatelj izlaska iz pozicije ili promene pravca.

RSI je još jedan impuls oscilator. RSI pokušava da pronađe preokrete u trendu. Kao i kod Stochastick pokazatelja, i RSI ima vrednostima skali od 0 do 100. Vrednosti iznad 80 ukazuju na preteranu kupovinu na tržištu, a vrednosti ispod 20 ukazuju na preveliku prodaju na tržištu. RSI bi trebalo konsultovati samo onda kada postoji pravac promena iznad ili ispod 80-te i 20-te linije, pošto se RSI linija često može zadržati iznad ili ispod 80-tog, 20-tog nivoa duži vremenski period tokom snažnog tržišnog trenda.

Što je kraći RSI period, on je brži i više signala će biti dato. Ovde trejder treba da pronađe svoju ravnotežu.

Dnevni trejderi će često koristiti kraće linije za više pravih signala, a dugoročni trgovci će koristiti duže RSI.

Bollinger bands su pokazatelji kolebljivosti ili nestabilnosti i koriste se za identifikaciju ekstremnog rasta, ili pada u odnosu na trenutnu cenu.

Bollinger bands su zasnovane na određenom broju standardnih devijacija pokretnog proseka. U suštini oni pokušavaju da ukažu na nivoe podrške i otpora, ili raspona očekivanog trgovanja.

Kao i kod pokretnih proseka, ovde trejder može odabrati i prilagoditi pokretni prosek na osnovu koga koristi Bollinger bands i broj standardnih devijacija. Trgovac može ovo prilagoditi tako da vremenom odgovara njegovom ličnom stilu trgovanja. Najčešće se koristi 20-dnevni pokretni prosek i dve standardne devijacije od pokretnog proseka.

Proboj iznad ili ispod Bollinger bands-a može pokazati tačku izlaza ili preokret.

MACD je poboljšana studija pokretnih proseka i ponaša se kao oscilator. MACD je razlika između 26-to dnevnog eksponencijalnog pokretnog proseka i 12-to dnevnog eksponencijalnog pokretnog proseka. 9-to dnevni pokretni prosek se uglavnom koristi kao signalna linija, što znači da kada MACD prelazi ispod ovog signala, to je opadajući, ili silazni signal, a kada prelazi iznad njega, to je signal rasta.

Trgovci koriste MACD za preokret trenda. Na primer, ako MACD indikator poraste dok cene i dalje padaju, to bi mogla da bude i izlazna tačka i preokret u trgovini.

FIBONAČIJEVI BROJEVI

“Fibonacci”

Iako Fibonači spada u kategoriju svih ostalih indikatora o njemu se uvek govori zasebno. Da bismo uspeli na Forex tržištu najvažnije je razumeti karakteristike ovog indikatora.

Fibonačijevi brojevi predstavljaju niz brojeva, koji ukazuju na promene u trendovima na osnova prethodnih vrhova  ili padova. Nakon značajne promene cene, desiće se da cene često ponovo zadrže originalni pravac. Kada se cene povrate, nivoi podrške i otpora često su na samom ili blizu Fibonačijevih nivoa. Na tržištu valuta, najčešće korišćen niz pokazatelja je: 23.6%, 38.2%, 50% i 61,8%. Fibonači brojevi i nivoi su izvučeni spajanjem linije trenda od značajno visokih tačaka do značajno niskih tačaka. Pullback ili povlačenje jednostavno predstavlja korekciju u trendu, a ne kraj trenda. Najznačajniji pullbacks su nivo 38.2% i 61,8%.

FIBONAČIJEVI NIVOI (FIBONACCI RETRACEMENT)

Najčešće korišćen metod u tehničkoj analizi su Fibonačijevi nivoi. Ovim metodom tehničke analize dobijaju se linije nivoa i podrške. Ovaj metod je naročito dobar u određivanju kratkotrajnih nivoa podrške i otpora. Međutim, ima nešto manje uspeha na srednji i na duži rok. Osnovna logika iza ovog metoda je moguće otkrivanje promena trenda na vrhu i na dnu svakog nivoa koji su određeni Fibonačijevim koeficijentima.

FIBONAČIJEVA LEPEZA

Drugi način primene Fibonačijevih nivoa je Fibonačijeva lepeza. I kod ovog metoda tehničke analize je bitno identifikovati gornju i donju tačku. Specifičnost ovakvog povezivanja gornje i donje tačke je u tome što se iz jedne gornje tačke pod uglom šire tri linije, a ne sedam. Linija na dnu, koja predstavlja 38,2% Fibonačijev nivo,  prolazi kroz donju tačku, a iznad nje se povlači linija na 50,0% i na 61,8%.