Accrual/Prirast– Pripisivanje premija i diskonta na forvard devizne transakcije, koje se odnose direktno na depozitni svop (Kamatna arbitraža), u toku trajanja perioda svakog ugovora.

Adjustment/Usklađivanje – je u principu službena radnja u cilju promene unutrašnje ekonomske politike da se ispravi debalans plaćanja ili zvanični devizni kurs.

Agent Bank/Banka agent – Obično banka koja radi za stranu banku.

Aggregate Demand/Agregatna tražnja – Ukupna tražnja za robom i uslugama u privredi. Ona obuhvata privatni i javni sektor potražnje za robom i uslugama u zemlji, kao i tražnju potrošača i firmi u drugim zemljama za dobrima i uslugama

Aggregate Risk/Kumulativni rizik – Veličina izloženosti banke prema jednom kupcu za “spot” i “forvard” ugovore.

Aggregate Supply/Agregatna ponuda – Ukupna ponuda proizvoda i usluga u privredi iz domaćih izvora (uključujući uvoz) da bi se odgovorilo na ukupnu tražnju.

American Style Option/Američka opcija – Opcioni ugovor koji može da se izrši u bilo koje vreme pre nego što istekne.

Appreciation/Apresijacija – jačanje jedne valute u odnosu na drugu.

Arbitrage/Arbitraža – kupovina ili prodaja instrumenta i istovremeno zauzimanje jednakih i suprotnih pozicija na povezanom tržištu, sa ciljem da iskoristi razlika u ceni instrumenta među tržištima.

Aroon/Aroon indikator – je tehnički indikator koji se može koristiti za određivanje da li je instrument u nekom trendu i snagu tog trenda. Aroon oscilator signalizira rastući trend, kad poraste iznad nule, a opadajući kada padne ispod nule. Što je oscilator udaljeniji od nulte linije, jači je trend.

Aroon Oscillator/Aroon oscilator – tehnički indikator može biti konstruisan oduzimanjem Aroon (dole) od Aroon (gore) veličine. Pošto Aroon (gore) i Aroon (dole) osciliraju između 0 i +100, Aroon oscilator oscilira između -100 i +100 sa nulom kao centralnom linijom preseka.

Ascending Trend Channel/Kanal rastućeg trenda – rastuća linija koja povezuje dno nižih talasa i paralelna je sa linijom trenda. Rastuća linija kanala i linija trenda formiraju granicu kod uzlaznog trenda. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ascending Triangle/Rastući trougao – neutralna formacija cena između dve konvergentne linije trenda u kojoj se donja linija diže dok je gornja linija je ravna. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ask/ Tražena cena – kotirana cena po kojoj klijent može da kupi valutni par. Takođe se pominje i kao “ponuđena”, “tražena cena” ili “traženi kurs. ”

Asset/Aktiva – Pozitivan saldo ili, u kontekstu forexa, pravo na prijem određene valute od druge strane (brokera) koja proizilali iz forward iili spot ugovora

Asset Allocation/Alokacija sredstava – Podela sredstava između različitih instrumenata kako bi se smanjio rizik.

At Best/Nalog ”Po najboljoj” – instrukcija data dileru da kupi ili proda po najboljoj ceni koja se može postići.

At or Better/Nalog ”Po ceni ili bolje” – nalog za trgovanje po određenoj cenii ili boljoj.

Aussie/Aussie – Sleng za australijski dolar.

Authorized Dealer/Ovlašćeni diler – finansijska institucija koja je ovlašćena da se bavi foreksom.

Average Directional Index (ADX)/Average Directional Index (ADX) – tehnički indikator, deo Directional Movement indikatora, sistem koga je razvio J. Vels Vajlder. ADX linija se zasniva na razmaku između +DI i -DI linija tog istog sistema.

Average True Range (ATR)/Average True Range (ATR) – tehnički indikator koji meri nestabilnost instrumenta. Visoke vrednosti ATR-a ukazuju na visoku nestabilnost i mogu biti pokazatelj panične prodaje ili kupovine. Niska ATR očitavanja ukazuju bočno kretanje instrumenta.

Back Office/Back office – odeljenje u finansijskim institucijama koje je odgovorno za poravnanje, administaciju i izveštavanje.

Back Testing/Back testiranje – test performansi strategije trgovanja zasnovan na istorijskim podacima pre primene strategije za stvarne podatke.

Balance of Payments/Platni bilans – sistematska evidencija ekonomskih transakcija u datom periodu za zemlju.
(1) Izraz se često koristi da bi označio:
(I) platni bilans na “tekućem računu” ili,
(II) tekući račun, plus određeno dugoročno kretanje kapitala.
(2) kombinaciju koju čine: trgovinski bilans, tekući bilans, račun kapitala i nevidljivih stanja, zajedno čine platni bilans ukupno. Dugotrajni deficit platnog bilansa ima tendenciju da dovede do ograničenja u kapitalnim transferima, i /ili pad vrednosti valuta.

Band(Trading Band) /Band – opseg u kome je valuti dozvoljeno da se kreće u odnosu na drugu valutu, prema ograničenju valute od strane lokalne vlade.

Bank Line/Bankarska linija – kreditna linija odobrena klijentu od strane banke, takođe poznata i kao “linija” ili “kreditna linija”.

Bank Rate/Bankarska stopa – stopa po kojoj centralna banka spremna da pozajmi novac domaćem bankarskom sistemu.

Base Currency/Osnovna valuta – U forexu se osnovna valuta odnosi na prvu valutu u valutnom paru.

Na primer, u EUR/USD valutnom paru, evro je osnovna valuta. Takođe se može označiti kao primarna valuta.

Basis/Baza (osnova) – razlika između cene novca i cene fjučersa.

Basis Point/Osnovna jedinica – poslednja decimala prikazana za trgovanje. U većini valutnih parova to je ekvivalent za 1/10.000. Najpopularniji izuzetak od pravila je USD/JPY, gde je osnovna jedinica 1/100.

Basis Trading/Osnovno trgovanje – Zauzimanje suprotne pozicije na novčanom i tržištu fjučersa sa očekivanjem profita od povoljnih kretanja u osnovi.

Basket/Korpa – Grupa valuta koja se normalno koristi za upravljanje kursom valute, obično je svaka valuta u korpi ponderisana za formiranje deviznog kursa.

Bear/“Medved” – investitor koji smatra da će cene pasti.

Bear Market/”Medved tržište” -padajuće tržište, uglavnom duži period sa padom cena.

Bid/Ponuđena cena – navedena cena po kojoj kupac može da proda valutni par. Takođe se pominje kao “ponuđena cena” ili “ponuđeni kurs”.

Bid-Ask Spread/Spred ponude-potražnje – razlika u pipsevima ponude i potražnje.

Bollinger Bands/Bollinger bands – tehnički pokazatelj koji omogućava korisnicima da uporede nestabilnost i relativne nivoe cena tokom vremena. Sastoji se od tri trake (linije) tako da obuhvata većinu cena hartija od vrednosti. Cene će često naići na otpor kod gornje trake ina podršku kod donje.

Book/Knjiga – pregled pozicija valuta koje drži diler, desk, ili soba. Ukupno izražava aktivu i pasivu. Ako je prosečna dospelost knjige manja od dospelosti imovine, za banku se kaže da radi na kratku i otvorenu knjigu. Prenošenje knjiga se odnosi na prenos trgovanje bankovnih pozicija na drugu lokaciju na kraju dana, na primer iz Londona u Njujork.

Bretton Woods/Breton Vuds – mesto na kome je održana konferencije koja je 1944.god. dovela do uspostavljanja posleratnog deviznog sistema, koji je ostao nepromenjen do 1971.g. Na konferenciji je formiran MMF. Sistem je utvrdio valute u sistemu fiksnih kurseva sa dozvoljenom fluktuacijom od 1% u odnosu na zlato ili dolar.

Broker/Broker – agent, koji povezuje prodavaca i kupca za proviziju koju plaća inicijator transakcije. Brokeri ne uzimaju pozicije na tržištu.

Bull/“Bik” – investitor koji smatra da će cene rasti.

Bull Market/“Bik” tržište – generalno duži rast cena.

Bundesbank/Bundesbanka – Centralna banka Nemačke.

Buying Rate/Kupovni kurs – kurs (cena) po kojoj je market mejker spreman da kupi valutu. Ponekad se naziva “bid” kurs.

Buy Signal/Signal za kupovinu – stanje koje označava dobro vreme za kupovinu instrumenata. Okolnosti signala biće određene pokazateljem koji analitičar koristi. Na primer, signalom za kupovinu se smatra kada MACD prelazi iznad signalne linije.

CFD/CFD (Contract for Difference) – finansijski derivati koji omogućavaju investitorima da trguju berzanskim indeskima, robama, plemenitim metalima i sl. bez stvarnog kupovanja tog instrumenta. Prema ovom ugovoru, prodavac plaća kupcu razliku između trenutne vrednosti odgovarajućeg instrumenta i vrednosti ugovora u budućnosti. Ukoliko je razlika negativna, onda kupac plaća prodavcu.

Cable/Kabl – izraz koji se koristi na deviznom tržištu za GBP

Call Rate/Pozivna stopa–međubankarska stopa koja se obračunava preko noći.

Candlestick Chart/Sveća grafikon– oblik japanskog grafikona koji je postao popularan na zapadu. Uska linija pokazuje dnevni raspon cena. Šire telo označava oblast između cene na otvaranju i cene na zatvaranju. Ako je cena na zatvaranju iznad cene na otvaranju, telo se obeležava zelenom ili plavom bojom, a ako je ispod onda je telo crvene boje.

Capital Risk/Rizik kapitala – rizik koji proizilazi iz toga što banka mora da plati drugoj strani bez obzira što ne zna da li će druga strana biti u stanju da ispuni svoju stranu dogovora.

FRANCE 40/Glavni indeks francuske berze. Ovaj indeks predstavlja ponderisanu meru 40 najznačajnijih vrednosti od 100 najkapitalizovanijih kompanija na Pariskoj berzi. Jedan je od najznačajnijih nacionalnih indeksa pan-evropske grupe Euronex (koju čine jos i Brisel BEL20, Lisabonski PSI-20 i AMSTERDAM 25)

Carry/Keri – troškovi kamate finansiranja hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata

Cash/Keš – (vrednost istog dana) obično se odnosi na ugovorenu transakciju razmene za izmirenje na dan kad je posao sklopljen. Ovaj termin se uglavnom koristi na tržištu Severne Amerike.

Cash Delivery/Isplata gotovine – poravnanje na isti dan.

Carry Trade/Keri trgovina – Strategija kupovine valute koja donosi visoku kamatu naspram valute sa niskom kamatom na duži vremenski period, sa namerom zatvaranja trgovine u određenom momentu u budućnosti i uzimanja profita. Dokle god cena valute koja donosi visoku kamatu, ne opada u odnosu valutu sa nižom kamatom, razlika između ove dve kamate će predstavljati dobit..

Cash Market/Tržište gotovine – tržište za fizičku kupovinu i prodaju valute.

Cash Settlement/Poravnanje gotovine – postupak za poravnanje fjučers ugovora u kojima je razlika gotovine između buduće i tržišne cene plaćena umesto fizičke isporuke.

Central Bank/Centralna banka – glavna nacionalna regulatorna banka, tradicionalno, njena primarna odgovornost je razvoj i sprovođenje monetarne politike.

Central Rate/Centralna stopa – Devizni kurs u odnosu na Evro usvojen za svaku valutu u okviru Evropskog Monetarnog Sistema. Valute imaju ograničeno kretanje u centralnom kursu u skladu sa odgovarajućim rasponom.

Chartist/Analitičar grfikona – pojedinac koji proučava grafikone i istorijske podatke u cilju pronalaženja trendova i predviđanje njihovih promena, što uključuje poštovanje određenih obrazaca i karakteristika grafikona da bi se ustanovio: nivo podrške i otpora, formacija “glava i ramena”, duplo dno ili dvostruki vrh za koji se smatra da će ukazati preokret trenda.

Clean Float/Čist float – kurs koji nije materijalno pogođen zvaničnom intervencijom.

Closed Position/Zatvorena pozicija – Pozicija koja je zatvorena jednakom, ali suprotnom transakcijom. Ova transakcija se zatvora sa dobitkom ili gubitkom.

Commission/Provizija – naknada koju brokeri mogu naplatiti klijentima za uslugu ili trgovinu koja se obavlja.

Confirmation/Potvrda – Dopis poslat iz banke ili od stane brokera klijentu, koji opisuje sve potrebne detalje izvršene transakcije.

Contract/Ugovor – sporazum za kupovinu ili prodaju određenog iznosa na određenoj valuti ili opcija za određeni mesec u budućnosti (vidi fjučers ugovore).

Conversion/Konverzija – proces kojim se aktiva i pasiva izražena u jednoj valuti razmenjuje za aktivu i pasivu izraženu u drugoj valuti.

Convertible Currency/Konvertibilna valuta – valuta koja se može slobodno menjati za ostale valute ili zlato bez posebne dozvole odgovarajuće centralne banke.

Copey/Kopej – sleng za Dansku krunu.

Correspondent Bank/Korespodentna banka – predstavnik inostrane banke, koji redovno obavlja usluge za banku koja nema predstavništvo u relevantnim centru, na primer, da olakša prenos sredstava.

Counter Parties/Druga strana – druga organizacija ili lica sa kojima je posao razmene obavljen.

Country Risk/Rizik zemlje – rizik vezan za dužnika na osnovu svog položaja u određenoj zemlji. Ovo uključuje ispitivanje ekonomskih, političkih i geografskih faktora.

Cover/Pokriće – hedžing ili zatvaranje postojeće trgovine.

Crawling Peg/Puzeći peg – metod prilagođavanja deviznog kursa; kurs je fiksiran (vezan) za drugu valutu, korpu valuta ili drugu meru vrednosti, na primer zlato, ali se prilagođava u određenim intervalima, u skladu sa određenim ekonomskim i tržišnim pokazateljima.

Credit Risk/Kreditni rizik – Rizik od gubitka koji može nastati na otvorene pozicije ako druga strana ne ispuni svoje obaveze

Cross Rate/Ukršteni kurs valuta – kurs između dve valute, obično izgrađen od pojedinačnih kurseva dve valute koje nisu USD, meren u odnosu na USD.

Currency Option/Valutna opcija – (evropski) opcijski ugovor, koji omogućuje da se kupi ili proda valuta u odnosu na drugu valutu po određenom kursu po isteku određenog perioda.

Currency Pair/Valutni par – dve valute koje čine devizni kurs. Na primer, EUR /USD je valutni par.

Currency Risk/Valutni rizik – rizik od nastanka gubitaka usled nepovoljnih promena deviznih kurseva.

Currency Swap/Valutni svop – Ugovor koji obavezuje dve kontra-strane za razmenu kamata po različitim valutama za dogovoreni vremenski period i za razmenu glavnica u različitim valutama, po unapred dogovorenom deviznom kursu na datum dospeća.

Currency Swaption/Currency Swaption – OTC (vanberzanska) opcija da se sklopi ugovor o zameni valuta (Valutni svop).

Currency Warrant/Valutni varant – OTC (vanberzanska) opcija, dugoročna valutna opcija (više od godinu dana).

Current Account/Tekući račun – neto bilans međunarodnih plaćanja zemlje po osnovu izvoza i uvoza, uključujući jednostranim transferima, kao što su pomoć i doznake dijaspore, on isključuje tokove kapitala.

Day Trader/Dnevni trgovac (Daytrader) – Špekulanti koji ulaze u pozicije na finansijskim tržištima i koja potom likvidiraju pre okončanja istog dana trgovanja.

Dealing list/Kursna lista – predstavlja listu valuta sa cenama po kojima se trguje na foreksu

Day Trading/Dnevno trgovanje – odnosi se na otvaranje i zatvaranje iste pozicije ili više pozicija u toku jednog dana trgovanja.

GER 30/Glavni indeks nemačke berze. Berzanski indeks koji prestavlja 30 vodećih kompanija u Nemackoj, čijim akcijama se trguje na nemačkoj berzi (Frankfurt Stock Exchange)

Deal Date/Datum trgovanja – datum kada je transakcija ugovorena.

Deal Ticket/Tiket transakcije – osnovni metod unosa informacija koje se odnose na transakciju.

Dealer/Diler – firma, ili profesionalac koji radi u okviru firme, koji se bavi transakcijama strane valute.

Deflator/Deflator – Razlika između realnog i nominalnog bruto nacionalnog proizvoda, što je jednako ukupnoj stopi inflacije.

DJ 30– GER 30 (Dow Jones Industrial Average)/Dow Jones industrijski indeks. Drugi najstariji berzanski indeks u SAD, posle Dow Jones transportnog indeksa. Indeks se sastoji od 30 najviše kapitalizovanih kompanija u SAD, čijim se akcijama trguje na berzi. Pridev industrijski u imenu indeksa je prevashodno istorijski, mnoge od danasnjih 30 kompanija nemaju mnogo dodira sa tradicionalnom teškom industrijom. Indeks je ponderisan cenama akcija, tako da kompanije čije pojedinačne akcije imaju veću cenu više utiču na indeks.

DJ EURO STOXX50/Indeks “Dow Jones Euro Stoxx”- Indeks predstavlja 50 velikih evropskih kompanija koje posluju u Eurozoni

Delivery Date/Datum isporuke – Datum dospeća ugovora kada je napravljena razmena valuta, ovaj datum je više poznat kao datum vrednosti u FX i tržištima novca.

Delivery Risk/Rizik isporuke – termin opisuje situaciju kada druga strana neće moći da izvrši svoju deo sporazuma, iako želi da to učini.

Depreciation/Depresijacija – pad vrednosti valuta zbog tržišnih sila, a ne zbog zvanične intervencije.

Desk/Desk – termin koji se odnos na grupu, koja se bavi jednom specifičnom valutom ili valutama.

Details/Detalji – Sve informacije koje su potrebne da se finaliziraju transakcije razmene, na pr. instrumenati, stopa, datum i mesto isporuke.

Devaluation/Devalvacija – Namerno snižavanje vrednosti valute u odnosu na fiksne paritete ili raspone, obično se formalnom objavljivanju.

Directional Movement Indicator (DMI)/Directional Movement Indicator (DMI) – tehnički indikator koji pokazuje pozitivanu +DL liniju merenja pritisak na kupovinu i negativnu -DL liniju koja meri pritisak na prodaju. DMI obrazac ima formu “bik” dok je +DI linija iznad linije -DI. Average Directional Index (ADX)proizilazi iz ovog sistema i zasniva se na rasponu između +DI i -DI linije.

Direct Quotation/Direktna kotacija – Direktna kotacija je jednostavno valutni par u kome domaća valuta predstavlja osnovnu valutu.

Dirty Float/Prljavi float – plutajuća valuta kada je kurs kontrolisan intervencijama monetarnih vlasti.

Doji/Doji – grafikon japanska sveća sa telom tako malim da su cene na otvaranju i zatvaranju jednake. Doji se dešava kada su cene na otvaranju i zatvaranju jednake, ili vrlo blizu da budu jednake.

Double Top/Dupli (dvostruki) vrh – grafikon promene cena, koji prikazuje dva istaknuta vrha. Preokret je kompletan kada je probijeno korito. Duplo (dvostruko) dno je slika u ogledalu ovog grafikona.

Exponential Moving Average (EMA)/Eksponencijalni pomični prosek (EMA) – pokretni prosek koji daje veću težinu najnovijim podacima, u pokušaju da smanji (ili da se ublaži) kašnjenje, odnosno da “izgladi” pomični prosek.

Equity/Kapital – vrednost vlasničkog interesa u trgovini, uključuJući i depozit

Easing/Easing – skroman pad u ceni.

Economic Indicator/Ekonomski pokazatelj – statistika koje ukazuju na trenutne stope ekonomskog rasta, trendove i stanje lokalne ekonomije, kao što su maloprodaja i zapošljavanja.

EFT/EFT – Elektronski prenos sredstava.

EMS/EMS – Skraćenica za Evropski monetarni sistem, sporazum između članica Evropske unije o usklađivanju deviznih kurseva njihovih valuta.

Entry Limit/Entry Limit nalog – nalog za kupovinu ili prodaju valutnih derivata u odnosu na neku drugu valutu po određenoj ceni. Za razliku od tržišnog naloga, entry limit nalog neće biti ispunjen ako se tržište kreće daleko od navedene cene.

Entry Stop/Entry Stop nalog – uputstvo za dilera da kupi ili proda valutni par kada se trguje iza navedene cene. Nalog za kupovinu je po ceni koja je veća od trenutne tržišne stope, nalog za prodaju je po ceni koja je manja od trenutne tržišne cene. On služi da zaštiti profit trgovca ili da ograniči gubitke. Stop postaje tržišni nalog kada se izvrši tako da može da se ne izvši po željenoj ceni. Na ovaj način, inicijalni rizik se može se proceniti, ali ne i garantovati.

EUR/Evro – jedinstvena evropska valuta, zvanično je zamenio nacionalne valute članica Evropske unije.

European Style Option/Opcija evropskog stila – Opcijski ugovor koji se može iskoristiti samo na dan isteka roka (vidi opciju američki stil).

Exchange Control/Devizna kontrola – Pravila koja se koriste za očuvanje i zaštitu vrednosti valute neke zemlje.

Exotic Currency/Egzotična valuta – valuta kojom se manje trguje, ima manju likvidnost.

Expiration/Datum isteka – Ovo je poslednji dan na koji opcija može biti izvršena.

Exposure/Izloženost – U foreksu ovo se odnosi na potencijal za dobitak ili gubitak, zbog kretanja deviznog kursa.

Fast Market/Brza tržišta – Brzo kretanje na tržištu uzrokovano velikim interesovanjem kupaca i /ili prodavaca. U takvim okolnostima nivo cena može biti izostavljen i ponuda I potražnja se mogu desiti prebrzo da bi se u potpunosti beležile, često se javlja prilikom bitnih ekonomskih saopštenja ili ozbiljnih svetskih događaja.

Federal Reserve(Fed) /Federalne rezerve (FED) – Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država.

UK 100/ UK 100 – Skraćenica potiče od punog naziva “Finanacial Times Stock Exchange”. Predstavlja indeks 100 najvećih i najviše posedovanih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj berzi. Jedan od najčešće korišćenih indeksa FTSE grupe i često se navodi u biltenima Velike Britanije kao “mera biznisa”.

Fed Fund Rate/FED fond stopa – kamatna stopa po kojoj registrovane banke mogu da pozajme novac od FED-a. Ovo takođe ukazuje na pogled FED-a na stanje ponude novca.

Fibonacci Numbers/Fibonacci brojevi – Fibonačijev niz brojeva (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ,…) se gradi sabiranjem prva dva broja koja daju treći. Odnos bilo kog broja prema sledećem broju je 61,8%, što je popularni Fibonačiijev broj za izračunavanje mogućeg obrta na tržištu. Inverzan broj od 61,8% je 38,2%, takođe se koristi kao Fibonači broj za izračunavanje mogućeg obrta. Odnos u Fibonačijevom niza je taj koji važan i vredan, a ne sami brojevi u nizu.

Financial Conduct Authority (FCA)/Financial Conduct Authority (FCA) – Šta je FCA?
The Financial Conduct Authority (FCA) je nezavisno regulatorno telo koje nadgleda učesnike (uključujući i Fortrade) i sama finansijska tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu. FCA ima mandat da ispuni tri cilja:
1. Pružanje adekvatne zaštite učesnicima na finansijskom tržištu
2. Zaštita i pospešivanje integriteta finansijskog tržišta Ujedinjenog Kraljevstva
3. Podsticanje konkurencije na finansijskom tržištu u cilju dodatne zaštite učesnika na finansijskom tržištu.

Regulisana finansijska tržišta i njihovi učesnici imaju veću transparentnost od neregulisanih finansijskih tržišta, što znači da ukoliko učesnik na finansijskom tržištu posumnja u nefer odnos ili nelegalnu aktivnost finansijske institucije sa kojom ima uspostavljen poslovni odnos, isti se može obratiti regulatornom telu u cilju zaštite svojih interesa.

Kako učesnik na finansijskom tržištu može zatražiti zaštitu od FCA?
Prvi korak jeste da proveri da li finansijska institucija sa kojom namerava da uspostavi poslovni odnos potpada pod nadzor FCA, bez obzira na zemlju u kojoj finansijska institucija posluje, što je slučaj sa Fortrade. U slučaju sporne radnje ili situacije, učesnik na finansijskom tržištu pribegava FCA ukoliko ne može da reši spor sa finansijskom institucijom. FCA tada preuzima razrešenje spora. U slučaju da FCA utvrdi da je finansijska institucija prekršila zakon ili podzakonska akta, FCA može izreći kaznu ili čak povući dozvolu za obavljanje delatnosti finansijskoj instituciji koja ne ispunjava standarde.

Fisher Effect/Fišerov efekat – odnos koji postoji između kamatnih stopa i kretanja deviznog kursa, tako da bi u idealnoj situaciji razlike u kamatnim stopama tačno preklapale se promenama kurs valuta. Pogledajte kamatni paritet.

Fixed Exchange Rate/Fiksni devizni kurs – Zvanični kurs koji određuje monetarna vlast za jednu ili više valuta. U praksi, čak i fiksni devizni kursevi mogu fluktuirati između određene gornje i donje granice, dovodeći do intervencije.

Flat Square/Ravna četvrtasta pozicija – ni duga, ni kratka pozicija. Onaj ko nema poziciju, ili ako njegove pozicije poništavaju jedna drugu imaće ravnu “knjigu”.

Flexible Exchange Rate/Fleksibilni devizni kurs – Devizni kurs sa fiksnim paritetom na jednu ili više valuta sa čestim revalorizacijama, jedna vrsta kontrolisanog plivajućeg kursa.

Floating Rate Interest/Plivajuća kamatna stopa – Za razliku od fiksnih stopa, ovakva kamatna stopa će varirati sa tržišnim stopama, ili “korpom” od nekoliko stopa. Jedan primer plutajuće kamatne stope je standardni hipotekarni kredit.

Floating Exchange Rate/Plivajući kurs – devizni kurs, čiju vrednost određuju tržišne sile. Može biti predmet intervencije monetarnih vlasti. Kada je takva aktivnost česta, ovaj kurs je poznat kao “prljavi” plivajući kurs.

FOMC/FOMC – Savezni komitet za otvoreno tržište, odbor koji postavlja ciljnu ponudu novca u SAD, koji ima tendenciju da se realizuje kroz kamatne stope FED fonda itd.

Foreign Exchange/Devizna razmena – kupovina ili prodaja valute u odnosu na prodaju ili kupovinu neke druge valute. Forex trgovina je vanberzanska devizna razmena.

Foreign Exchange Swap/Valutni svop – Transakcija koja se odnosi na stvarnu razmenu dve valute (samo iznos glavnice) na određeni dan po stopi dogovorenoj u trenutku zaključenja ugovora (kratkoročni), ili na datum u budućnosti po stopi dogovorenoj u vreme ugovor (dugoročni). U stvarnosti to je kombinacija spot i forvard ugovora.

Forward/Forvard – posao trgovanja koja se izvršava danas za period duži od dva radna dana (spot vrednost). Forvard cena se sastoji od spot cene, plus ili minus razlika u kamatnoj stopi između dve valute tokom datog vremenskog perioda. Razlike kamatnih stopa su često poznate kao premija ili diskont.

Forward Contract/Forvard ugovor – Šta je forvard ugovor?
Forvard ugovor je terminski ugovor po kome se kupac i prodavac dogovaraju o trgovini predmetom ugovora (valutama, robom…) po unapred dogovorenoj ceni i unapred utvrđenom vremenu isteka ugovora. Za razliku od fjučers ugovora, forvard ugovori se zaključuju direktno između dve ugovorne strane i (obično) nisu predmet sekundarnog trgovanja na centralizovanim berzama, već je njima moguće trgovanje na neregulisanim berzana kao što je OTC tržište.
mGlavna odrednica u određivanju cene forvard ugovora je tržišna vrednost aktive koja je predmet ugovora i datum isteka ugovora.

Kako učesnik na finansijskom tržištu koristi forvard ugovor?
U transakciju na forvard ugovoru učesnik na finansijskom tržištu ulazi na sličan način kao i na fjučers ugovor. Kupac i prodavac se dogovore o predmetu, ceni i datumu dospeća forvard ugovora. Za razliku od fjučers ugovora čija se vrednost pozicije valorizuje svakodnevno, forvard ugovor ističe u trenutku kad istekne vreme na koji je zaključen. Forvard ugovori služe kao sredstvo obezbeđenja učesnicima na tržištu u periodima većih turbulencija na tržištu. Prednost forvard ugovora u odnosu na fjučers ugovore leži u činjenici da je forvard ugovor moguće modifikovati tako da bliže ispunjava odrednice koje utvrde ugovorne strane.

Forex/Foreks – termin se obično koristi kada se govori o deviznom tržištu.

Forex Club/Foreks klub – Grupe formirane u velikim finansijskim centrima za podsticanje obrazovanja i društvenih kontakata između foreks dilera, pod okriljem udruženja dilera, Association Cambiste International (ACI).

Forward Margins/Foreks margine – Diskont ili premija između spot I forvard stope za neku valutu, obično se navodi u pipsevima.

Forward Outright/Definitivni forvard – obaveza da kupi ili proda valutu za isporuku na određeni budući datum ili period. Cena je navedena kao spot cena, plus ili minus forvard pipsevi za odabrani period. (vidi napred).

Forward Rate/Forvard stopa – (vidi napred).

Free Reserves/Slobodne rezerve – Ukupne rezerve koje drže banke, umanjene za obavezne rezerve koje zahtevaju vlasti.

Front Office/Front Office – aktivnosti koje sprovode dileri, normalne trgovinske delatnosti.

Fundamentals/Fundamentalni podaci – makroekonomski faktori koji su prihvaćeni kao osnova za formiranje relativne vrednosti valute, što uključuje inflaciju, rast, trgovinski bilans, državni deficit, i kamatne stope.

Fundamental Analysis/Fundamentalna analiza – detaljna analiza ekonomskih i političkih prilika sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na finansijskom tržištu.

FX/Fx – termin se obično koristi kada se odnosi na foreks, ili kratako Fx. To je vanberzanska trgovina valutama tj. valutnim derivatima.

G7/G7 – sedam vodećih industrijskih zemalja, koje čine SAD, Nemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.

G10/G10 – deset industrijski razvijenih nacija uključujući G7 zemlje, plus Belgija, Holandija i Švedska, grupa povezana sa MMF-om. Švajcarska je ponekad uključena kao gost.

Gap/Gep – gepovi se formiraju kada nema trgovanja u određenom rasponu cena. U normalnim uslovima do promena cena na tržištu će doći sa postepenim pokretima na tržištu. Kada se tržište iznenadi velikim svetskim događajima, nedostatakom likvidnosti, ekonomskim najavama, pojavljuje se zastoj ili praznina kada tržište pokušava da promeni svoj pogled na kurs.

Going Long/”Ići na dugo” – kupovina akcija, roba ili valute za investicije ili spekulacije.

Going Short/”Ići na kratko” – prodaja valuta ili instrumenta koji nije u vlasništvu prodavca.

Gold Standard/Zlatni standard – originalni sistem za podršku vrednosti valute. Kada je on bio korišćen, cena zlata je bila fiksna u odnosu na valutu. To znači da svako povećanje ponude zlata nije snižavalo cenu zlata, ali je uzrokovalo povećanje kursa.

Grid/Grid Mreža – Fiksni raspon u okviru koga je dozvoljena fluktuacija kursa.

Gross Domestic Product/Bruto domaći proizvod – Ukupna vrednost proizvodnje jedne zemlje, prihodi i rashodi u okviru a fizičkih granica jedne zemlje.

Gross National Product/Bruto nacionalni proizvod – Bruto domaći proizvod, plus prihodi iz inostranstva (prihod od investicija ili rada u inostranstvu).

GTC( Good till cancelled)/“Važi do otkazivanja” – Nalog ostavljen kod dilera za kupovinu ili prodaju po utvrđenoj ceni. Nalog ostaje na snazi dok ne bude otkazan od strane klijenta.

Hard Currency/Čvrsta (tvrda) valuta – Bilo koja od velikih svetskih valuta kojom se trguje I koja se može lako konvertovati u drugu valutu.

HONG KONG 50/”Hang Seng Index” – Indeks berze iz Hong Konga. Indeks koji prati dnevne promene 43 najveće kompanije na hongkonškoj berzi i glavni je indikator ukupne performanse tržišta u Hong Kongu.

Head and Shoulders/Glava i ramena – formacija u cenovnom trendu koji analitičar grafikona smatra da označava preokret trenda. Cena je neko vreme rasla do vrha levog ramena, a profit je izazvao pad cene ili zadržavanje na istom. Cena se tada oštro diže opet do glave, pre nego što dalje uzimanje profita uzrokuje pad cene negde na nivo ramena. Dalji skroman rast ili zadržavanje na istom, ukazuje da je dalji pad neizbežan. Prekoračenje linije vrata je signal za prodaju.

Head and Shoulders Bottom/Obrnuta glava i ramena –poznata formacija preokreta koji označavaju tri (ili više) istaknuta korita: srednje (glava) je niže od ostalih korita (ramena). Kada je linija trenda koja povezuje vrhove na dnu izlomljena, šablon je završen.

Head and Shoulders Top/Vrh glave i ramena – poznati obrazac preokreta koji označavaju tri (ili više) istaknuta vrha: srednji vrh (glava) koja je veća od drugih vrhova (ramena). Kada je linija trenda, koja povezuje korita na dnu izlomljena, šablon je završen. (Vidi glava i ramena).

Hedge/Hedž – kupovina ili prodaja opcije, spot, forvard ili fjučers ugovora, kao privremena zamena za transakciju koja će se izvršiti na neki kasniji datum. Obično se radi o suprotnim pozicijama u gotovini ili tržištu fjučersa ili opcija.

Hedged Position/Hedžovana pozicija – Jedna otvorena otvorana pozicija za kupovinu i otvorena pozicija za prodaju u istoj valuti.

Hedging/Hedžing – praksa preduzimanja jedne investicione aktivnosti u cilju zaštite od gubitka u drugoj, na primer, prodaja na kratko da bi se anulirala prethodna kupovina, odnosno kupovina na dugo da se nadomesti prethodna kratka prodaja. Iako hedž smanjuje potencijalne gubitke, on takođe smanjuje i potencijalni profit.

High- Low/Najniža –Najviša –Obično najniža i najviša cena trgovine za određeni instrument za taj trgovački dan.

Hit The Bid/Prihvati ponudu – prodaja po prodajnoj (Bid) ceni.

If Done Order (ID)/Nalog “Ako je izvšen” (A/I) – uslovni nalog koji je obično baziran na postojećem limit nalogu.

SPAIN 35/Najznačajniji indeks španske berze (Bolsa de Madrid). Ponderisani indeks koji se sastoji od 35 najlikvidnijih deonica kojima se trguje na španskoj berzi u Madridu.

IMF/MMF – Međunarodni monetarni fond, osnovan 1946.g. radi obezbeđivanja međunarodne likvidnosti na kratak i srednji rok, i ohrabri liberalizaciju deviznih kurseva. MMF pomaže zemljama sa problemom platnog bilansa, odobravanjem kredita.

IMM/MMT – Međunarodno monetarno tržište, deo čikaške berze, Chicago Mercantile Exchange, koje daje listing valuta i promene u fjučersima. Ovo je mera opsega tržišno očekivane cene odobrenih fjučersa, a na osnovu trgovine opcionim premijama.

Implied Rates/Implicirana stopa – kamatna stopa određena izračunavanjem razlike između spot i forvard stope.

Indicative Quote/Indikativna cena – okvirna cena određena od strane market mejker-a.

Inflation/Inflacija – (CPI) Stalni porast opšteg nivoa cena u kombinaciji sa padom kupovne moći. Ponekad se pominje kao preterano pomeranje u nivou cena.

Initial Margin/Inicijalna margina – potreban inicijalni depozit (kolateral), da bi moglo da se uđe u poziciju, a kojim se obezbeđujeu buduće performanse.Visok stepen levridža je moguć u trgovini off-razmene u forexu i on može raditi protiv Vas, kao i za Vas. Leveridž može dovesti do velikih gubitaka, ali i dobitaka.

Inter Bank Market/Međubankarsko tržište – mreža valutnih transakcije ugovorenih između finansijskih institucija i drugih velikih kompanija.

Inter Bank Rates/Međubankarske stope – devizni kursevi, koje velike međunarodne banke koriste kao kurseve u transakcijama sa drugim velikim međunarodnim bankama.

Interest Arbitrage/Kamatna arbitraža – Prelazak u drugu valutu kupovinom spot, a prodajom forvard, u cilju ostvarenje veće kamate. Kamatna arbitraža nekad može biti ka unutra, odnosno iz strane u domaću valutu, ili iz domaće u stranu. Ponekad bolje rezultate možete dobiti ukoliko ne prodate iznos kamate za forvard. U tom slučaju, to se ne smatra više potpunom kamatnim arbitražom, kao da se kurs usmerio protiv arbitra i profit na transakcija može napraviti gubitak.

Interest Parity/Kamatni paritet – Jedna valuta je u kamatnom pariteta sa drugom, kada je razlika u kamatnim stopama izjednačena marginama deviznog kursa. Na primer, ako je operativna kamatna stopa u Evropi 3%, a u SAD je 5%, forvard premija od 2% za evro u odnosu na USA će dovesti do kamatnog pariteta.

Interest Rate Swaps/Svop kamatnih stopa – sporazum o promeni izloženosti kamatnim stopama sa plivajućih na fiksne, ili obrnuto. Nema zamene glavnice. To je kamatni novčani tok, bilo da se radi o plaćanju ili primanju koje se razmenjuje.

Internationalization/Internacionalizacija – Odnosi se na valutu koja se široko koristi za trgovinu i kreditne poslove od strane nerezidenata u zemlji izdavanja. Američki dolar i švajcarski franak su primeri internacionalizovanih valuta.

Intervention/Intervencija – Akcija od strane centralne banke, koja utiču na vrednost njene valute ulaskom na tržište. Usklađena intervencija se odnosi na delovanje većeg broja centralnih banaka kako bi kontrolisale kurs.

Kiwi/Kivi- Slang za novozelandski dolar
Lag indicators/Lag indikatori – Lag indikatori su indikatori koji se obično promene nakon promene privrede u celini. Kašnjenje (Lag) je obični nekoliko kvartala u godini. Stopa nezaposlenosti je tipičan pokazatelj koji kasni: zaposlenost se povećava dve ili tri kvartala, posle opšteg napretka u privredi.

Leading Indicators/Vodeći Indikatori – statistički podaci za koji prethode promenama stope ekonomskog rasta i ukupnih privrednih aktivnosti. Primer su ukupni nalozi za proizvodnju.

Leverage(Gearing)/Leveridž (poluga) – Upotreba margine u trgovini većim osnovnim kapitalom. U forex-u leveridž nekog trejdera se često predstavlja kao procenat zahtevane margine. Na primer, 1% margine će dati 100:1 leveridža, tako da trgovac sa depozitom od 10.000 USD može da drži otvorene pozicije u vrednosti od 1.000.000 USD, što je 100 puta više od njegovog kapitala. Visok stepen leveridža, koji je moguće postići u forex-u može da radi protiv vas, ali i u vašu korist. Leveridž može dovesti do velikih gubitaka kao i dobitaka.

Liability/Obaveze – U forex-u obaveza da se dostavi drugoj strani količina valute u odnosu na bilans stanja do određenog budućeg datuma, ili u odnosu na spot tranakcije ili forvarde koji još nisu dospeli.

Limit Order/Limit nalog – nalog da se kupi ili proda valutni par po određenoj ceni. Za razliku od tržišnog naloga, limit nalog možda neće biti ispunjen, ako se tržište kreće daleko od navedene cene. U vreme ekstremne nestabilnosti izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Line Chart/Linijski grafikon – Grafikon cena koji povezuje periodične cene na datom tržištu u određenom vremenskom periodu i formira krivu linije na grafikonu. Ovaj tip grafikona je najkorisniji kada se poredi sa grafikonima koji se obično koriste u međutržišnoj analizi. Takođe se koristi za vizuelne analize trendova otvorenih investicionih fondova.

Liquidation/Likvidacija – Svaka transakcija koje otkazuje ili zatvara prethodno ustanovljenu poziciju.

Liquidity/Likvidnost – sposobnost tržišta da prihvati velike transakcije.

Long/Duga pozicija – tržišna pozicija u kojoj je klijent kupio valutu koju ranije nije držao. Obično se izražava u bazičnim valutama.

Looney/Sleng za kanadski dolar.

MACD(Moving Avarage Convergence/Divergence) / Konvergencija/divergenciija pomičnih proseka-
tehnički indikator koji je razvio Džordž Apel, koji se izračunava oduzimanjem 26-periodnog eksponencijalnog pokretnog proseka određene hartije od vrendosti od 12-periodnog eksponencijalnog pokretnog proseka iste hartije. Upoređivanjem pokretnih proseka, MACD pokazuje karakteristike praćenja trenda, a uočavanjem razlika (divergencije) pokretnih proseka kao oscilator, MACD prikazuje karakteristike momentuma trenda.

MSCI“Morgan Stanley Capital Indeks“ – MSCI World je berzanski indeks koji predstavlja 1500 “svetskih” akcije i cesto se koristi kao svetski parametar “globalnih” fondova. Ovaj indeks uključuje akcije svih razvijenih trzista iz sveta i hartije od vrednosti iz 24 zemlje, ali ne obuhvata akcije trzista u razvoju.

MACD Histogram/MACD Histogram – tehnički indikator koji vizuelno predstavljanje razliku između MACD linije i MACD signalne linije. Ova razlika je predstavljena histogramom, tako da je ukrštanje centralnih linija i odstupanja lako identifikovati.

Maintenance Margin/Održavanje margine- minimalna margina koju investitor mora držati kao depozit na računu u svakom trenutku u odnosu na svaki otvoreni ugovor. (Pogledajte pod margina)

Make a Market/Kreirati tržište – kaže se da diler “kreira” tržište kada on navodi cene ponude i potražnje po kojoj je spreman da kupi, odnosno proda.

Managed Float/Kontrolisani na plivajući kurs – Kada monetarne vlasti intervenišu redovno na tržištu da bi se stabilizovale cene, ili da sa ciljem da usmere kurs u potrebnom pravcu.

Margin/Margina – iznos novca ili zaloge, koja mora biti najpre obezbeđena, a zatim i održavana, kao sigurnost u slučaju gubitaka na otvorenim pozicijama. Margina inicijalno mora biti postavljena pre nego što se uđe u trgovinu. Održavanje ili izmena margine predstavlja dodavanje na inicijalnu marginu radi zaštite od gubitaka na otvorene pozicije. Najčešće se neophodan iznos depozita zove neophodna margina. Visok stepen leveridža koji je moguć u trgovini valutama tj. valutnim derivatima, može da radi protiv vas, ali i za vas. Leveridž može dovesti do velikih gubitaka, kao i dobitaka.

Margin Call/Poziv upozorenja za marginu (Margin Call) – zahtev za dodatna sredstva, upućen od strane klirinške kuće, brokera, dilera, banke ili druge finansijske institucije klijentu da obezbedi potrebni minimum zaloge da bi se održale pozicije. Klijent, koji ne odgovori na poziv za marginu rizikuje da se njegov položaj delimično ili u potpunosti zatvori, o čemu odlučuje diler onako kako smatra da je neophodno.

Market Order/Tržišni nalog – nalog za kupovinu ili prodaju sredstava obezbeđenja po preovlađujućoj tržišnoj ceni. Ponekad se pominju kao nalozi “po tržišnoj” i ovi nalozi se obično izvršavaju odmah od strane market-mejkera. Nalog prodaje stavljen na tržište biće ispunjen po cenu ponude (bid),a kupovni nalog će biti ispunjen po traženoj ceni (ask). U vreme ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Market Maker/Market mejker – diler koji obezbeđuje cene i spreman je da kupi ili proda po cenama koje su navedene kao cene ponude i potražnje. Market mejker vodi knjigu trgovanja.

Mark To Market/Mark to market – dnevno usklađivanje računa tako da odražava obračunate profite i gubitke, a što je potrebno za izračunavanje varijacija margine.

Micro Economics/Mikroekonomija – Ekonomska naučna disciplina, koja se odnosi na pojedinačne firme ili određene definisane male grupe pojedinaca ili privrednih grana.

Mid Price or Middle Rate/Srednja cena ili srednji kurs – cena na pola puta između dve cene, ili prosek kupovne i prodajne cene ponuđene od strane market mejkera.

Minimum Price Fluctuation/Minimalna fluktuacija cene – najmanje povećanje kretanja cena na tržištu koje je moguće za dati finansijski instrument.

Momentum/Momentum – tehničkih indikatora za merenje promene cene hartija od vrednosti. Tekući podaci formiraju oscilator, koji se kreće iznad i ispod 100. Rastuća (bull) i opadajuća (bear) tumačenja se mogu naći analizirajući odstupanja, ukrštanje centralnih linija i ekstremno visokih vrednosti. Momentum može da se odnosi na stil investiranje ili trgovanja. Logika koja stoji iza toga je da će ono što je vruće postati vrelije i da će hladno postajti hladnije. Oni koji “igraju” na rastući momentum kupuju hartije od vrednosti koje su popularne ili za koje veruju da će postati popularne. Kako se vest o tome širi i popularnost raste, dolazi do ubrzanja. Ubrzanje cena je isto što i povećanje momentuma.

Monetary Base/Monetarna baza – gotov novac u opticaju plus depoziti banaka kod Centralne banke.

Moving Average (MA)/Pokretni prosek – tehnički indikator koji pokazuje prosek podataka za određeni broj vremenskih perioda. On je “pokretan”, jer za svaki obračun, koristimo podatke iz X broja vremenskih perioda. Po definiciji, pokretni prosek kasni za tržištem. Eksponencijalno izravnat pokretni prosek (EMA) daje veću težinu novijim podacima, u pokušaju da se smanji kašnjenje.

Net Position/Neto pozicija – Razlika između ukupne duge pozicije u odnosu na ukupnu kratku poziciju u bilo kojoj valuti.

USA-TECH 100/USA-TECH 100 – Indeks americke berze NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). NASDAQ je najveća američka elektronska berza akcija sa sedištem u Njujorku, sa otprilike 3.300 kompanija, koje u proseku izmenjuje više akcija po danu nego druge američke berze.

NIKKE 225/NIKKE 225- Glavni indeks japanske berze (Tokyo Stock Exchange -TSE). Predstavlja najčešće navođeni indeks japanskog tržišta kapitala.

Odd Lot/Nestandardni lot – ne standardni iznos za transakciju.

Offer/Ponuda – cena, ili kurs, po kojoj je prodavac spreman da proda, to je takodje najbolja cena na raspolaganju trejderu za kupovinu.

OMX30/ OMX30 – Berzanski indeks stokholmske berze (Stockholm Stock Exchange). Ponderisani tržišni indeks koji se sastoji od 30 najtrgovanijih vrsta akcija.

Offset/Offset – zatvaranje ili likvidacija otvorene pozicije.

One Cancels the Other Order (O.C.O. Order)/Nalog “Jedan otkazuje Drugi” (J.O.D.) – uslovni nalog, gde izvršenje jednog dela naloga automatski poništava drugi.

Open Position/Otvorena pozicija – Svaka pozicija koji nije rešena fizičkim plaćanjem, ili istom ili kontra transakcijom istog dana.

Open Price/Cena na otvaranju – Šta je cena na otvaranju?
Cena na otvaranju je cena finansijskog instrumenta na početku dnevnog trgovanja. Vrlo je važno za učesnike na tržištu da cena na otvaranju ne mora nužno da bude ista kao cena na zatvaranju prethodne trgovačke sesije. Cenovne oscilacije određenog finansijskog instrumenta mogu da se nastave i nakon završetka trgovanja na berzama.

Kako učesnik na finansijskom tržištu koristi cenu na otvaranju?
Cena na otvaranju predstavlja primarni pokazatelj u kom pravcu se cena finansijskog instrumenta toga dana može kretati. Analizirajući cenu na otvaranja, sa najvećim i najmanjim dnevnim cenovnim oscilacijama, učesnik na tržištu može uočiti stepen cenovnih oscilacija i shodno tome odlučiti da li da uđe u kupovnu ili prodajnu poziciju.

Order/Nalog – Vidi tržišni nalog. U vreme ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Oscillator/Oscilator – tehnički pokazatelj koji određuje kada je na tržištu stanje prevelike kupovine ili prevelike prodaje. Kada oscilator dostigne gornji ekstrem, na tržištu je prevelika kupovina. Kada oscilator linija dostigne niži ekstrem, na tržišu je prevelika prodaja.

Overbought/Prevelika kupovina – tehničko stanje koje se javlja kada su cene previsoke i očekuje se pad. “Overbought” uslovi se mogu klasifikovati analizom grafikona ili indikatorima kao što su Stohastički oscilator i Indeks relativne snage (RSI).Oštar rast Evra prema dolaru od 1,2700 do 1,3200 za 2 nedelje može navesti tehničara da veruje da je instrument “overbought”. Instrument se ponekad smatra “overbought” kada Stohastički oscilator prelazi 80 i kada Indeks relativne snage(RSI) prelazi 70. Važno je imati na umu da “overbought” nije nužno isto što i biti u silaznoj putanji. To samo ukazuje da je instrument porastao predaleko i prebrzo, pa može uslediti povlačenje.

Overnight Limit/Limit preko noći – Neto duga ili kratka pozicija u jednoj ili više valuta, koju diler može preneti u naredi dan. Prenošenje knjige u drugu banku u narednu zonu trgovanja smanjuje potrebu dilera za ovakvim nenadgledanim izlaganjima riziku.

Overnight/Noćno prenošenje – posao prenet od danas do narednog radnog dana.

Oversold/Prevelika prodaja – tehničko stanje koje se javlja kada se cene smatraju previše niskim i spremne su na porast. Oversold uslovi se mogu klasifikovati analizom grafikona, ili indikatorima kao što su Stohastički oscilator i Indeks relativne snage(RSI). Oštar pad od Evra prema dolaru od 1,3200 do 1,2700 za 2 nedelje može da navede tehničara da veruje da je instrument “oversold”. Ponekad se smatra da je instrument “oversold” kada je Stohastički oscilator manji od 20, a Indeks relativne snage(RSI) manji od 30. Važno je imati na umu da “oversold” nije nužno isto što i biti u stanju rasta. To samo ukazuje da je instrument pao predaleko i prebrzo, što može uzrokovati porast.

Over The Counter (OTC)/Vanberzanski – Termin koji se koristi da opiše bilo koju transakciju koja se ne sprovodi preko berze.

Parities/Paritet – vrednost jedne valute u odnosu na druge.

Pegged/Pegged (Vezani) kurs – sistem u kome se valuta kreće u skladu sa nekom drugom valutom; neka vezivanja su striktna, dok druga imaju kretanje dopušteno u okviru određenih granica.

Pip (or Points)/Pip (decimala) – termin koji se koristi na tržištu valuta i predstavlja najmanje pomeranje koje kurs može napraviti. Zavisno od konteksta, obično je jedan osnovni pips (0.0001 u slučaju EUR/USD, GBP/USD,USD/CHF i 01 u slučaju USD/JPY, EUR/JPY i sl.)

Political Risk/Politički rizik – neizvesnost zarade na investicije, usled mogućnosti da vlada može da preduzme mere koje su štetne po interese investitora.

Position/Pozicija – Ukupna neto obaveza u datoj valuti. Pozicija može biti ravna (neutralna, bez izloženosti), duga, (više valuta je kupljeno nego prodato), ili kratka (više valuta je prodato nego kupljeno).

Profit Taking/Uzimanje profita – zatvaranje pozicije da bi se realizovao profit.

Quote/Kvota, cena – Indikativna tržišna cena; u zavisnosti od tržišta, može pokazivati samo indikativnu cenu po kojoj se ne trguje, ili stvarnu cenu po kojoj se trguje.

Quote Currency/Kotirana valuta – druga valuta u valutnom paru. Na primer, u USD/JPY valutnom paru, japanski jen je kotirana valuta. Takođe se pominje i kao sekundarna valuta ili kontra valuta.

Rally/Oporavak – oporavak cena posle perioda opadanja.

USA 2000– /Indeks malih akcija (small-cap) Ovaj indeks predstalja 10% ukupne kapitalizacije indeksa američkih akcija Russell 3000.

Range/Raspon – razmak između najviše i najniže cene za određeni vremenski period. Na primer, dnevni raspon je jednak dnevnoj najvišoj ceni minus najniža cena istog dana.

Rate/Kurs – cena jedne valute u odnosu na drugu.

Reaction/Reakcija – pad cene posle rasta.

Reciprocal Currency/Recipročna valuta – valuta koja se obično navodi kao dolar po jedinici valute, a ne kako se uobičajeno kotira valuta za dolar. Evro je najčešći primer.

Relative Strength Index (RSI)/Popularni oscilator koji je razvio Vels Vajlder, Jr. i opisao u svojoj knjizi iz “Novi koncepti u tehnici sistemima trejdovanja”, izdatoj 1978.god. RSI se prikazuje na vertikalnoj skali od 0 do 100. Vrednosti iznad 70 se smatra overbought, a vrednosti ispod 30 oversold. Kada su cene iznad od 70 ili ispod 30 i razilaze se, daje se upozorenje za moguću promenu trenda.

Range bound markets/Tržišta ograničenog opsega -U trenucima ograničene tržišne nestabilnosti, idealna prilika se predstavlja da trejder profitira od cik-cak kretanja na tržištu. Tržišta ograničenog opsega karakteriše nivo visokog pritiska za kupovinu, poznat kao podrška, i pritisak veće prodaje, poznat kao otpor.

Retracements/Ovo su privremeni preokreti cena koji se odvijaju u okviru šireg trenda. Ključ je u tome što su ovi obrti cena privremena i ne ukazuju na promene u većim trendovima.

Resistance/Otpor – nivo cena na kome se očekuje da će preovladati prodaja.

Reversal Pattern/Formacija preokreta – formacija grafikona koji se javlja pre nego što postojeći trend preokrene pravac. Na prime, glava i ramena su formacija preokreta i označavaju očekivanu promenu u trendu. Proboj cene ispod linije vrata ukazuje da je Head and Shoulder formacija kompletirana i da se pređašni trend rasta se preokrenuo.

ResistancePoint or Level/Tačka otpora ili nivo – cena priznata od strane tehničkih analitičara kao nivo o koji će se verovatno odbiti i nastaviti u suprotnom pravcu, ali ako probije taj nivo, verovatno da će dovesti do značajnog skoka ili pada cena.

Revaluation/Revalorizacija – Povećanje kursa valuta, kao rezultat zvanične akcije.

Revaluation Rate/Revalorizaciona stopa – stopa za bilo koji period ili valutu koja je korišćena za ponovnu evaluaciju pozicije ili knjige.

RFQ (Request For Quote)/RFQ (Zahtev za kvotu) – Kada diler traži uživo kvotu, odnosno traži od dilera da navede cenu, za razliku od uobičajene kontinualne promene cena.

Risk Capital/Kapital kojim se može rizikovati – iznos novca koji pojedinac može priuštiti da investira, I koji u slučaju gubitka ne bi trebalo da utiče na njegov način života.

Risk Management/Upravljanje rizikom – Identifikacija potencijalnih gubitaka i upravljanje rizikom obično po strogim smernicama.

Risk Position/Rizična pozicija – dugovanje ili potraživanje koje je izloženo promenama vrednosti usled promene deviznog kursa i kamatnih stopa.

Risk to Reward Ratio/Pokazatelj “Nagrada za rizik” – obračun koji je jednak potencijalnoj nagradi podeljenoj sa potencijalnim rizikom u toj poziciji. Duga pozicija u koju se ušlo na nivou cene od 100 i potencijalnom nagradom (rezultatom) procenjenim na 120, i potencijalnim rizikom od pada na 90, imaće Nagradu za rizik u odnosu 20:10, ili 2 na 1. Generalno, što je veći količnik nagrade za rizik, to je privlačnija trgovina. Za dugu poziciju, potencijalna nagrada može biti zasnovana na projekciji proboja, nivou otpora itd. Potencijalni rizik može da se zasniva na nivoima podrške, ili “stop loss” nalogu.

Rollover /Rolover – Kada je poravnanje preneseno na drugi obračunski datum, na osnovu razlike u kamatnim stopama između dve valute.Ovaj svop se takođe naziva I Tomorrow Next, Tom-Next ili T

Round Trip/Kruženje – Kupovina i prodaja određenog (istog) iznosa valute.

Same Day Transaction/Transakcija istog dana – transakcija koja dospeva na dan u kome je i nastala.

Security Deposit/Depozit obezbeđenja – iznos novca potreban za otvaranje ili održavanje pozicije. Takođe poznat kao – margina .

S&P500/Indeks akcija velikih firmi (large-cap). Indeks se sastoji od cena 500 akcija kojima se aktivno trguje u SAD na dve najveće berze u SAD, NYSE i NASDAQ

Sell Signal/Signal za prodaju – uslov koji označava dobro vreme za prodaju instrumenta. Okolnosti signala biće određene pokazateljima koje analitičar koristi. Na primer, često se smatra da je trenutak za signal “prodaj” kada RSI prolazi na niže kroz nivo 50.

Selling Rate/Prodajni kurs – stopa po kojoj je finansijska institucija ili diler spreman da proda devize, takođe poznat kao “ask” ili “ponuda”.

Settlement/Poravnanje – Stvarna isporuka valuta izvršena na datum dospeća trgovine.

Settlement Date/Datum poravnanja- Datum na koji glasi ugovor u trgovini valutama.

Settlement Risk/Rizik poravnanja – Rizik kada je izvršena uplata drugoj strani pre nego što je dobijena uplata protivvrednosti. Rizik postoji ukoliko ne bude primljena uplata druge strane.

Short/Kratka pozicija – Ići na “kratko” znači prodati instrument bez stvarnog vlasništva i držati kratku poziciju sa očekivanjima da će cena padati, tako da se on može otkupiti u budućnosti po nižoj ceni i ostvariti dobit.

Short Squeeze/Short squeeze – Šta je short squeeze?
Short squeeze se dešava kad trgovci koji su ušli u (prodajnu) kratku poziciju moraju u veoma kratkom roku da zatvore kupovinu po ceni višoj od one po kojoj su prodali neki finansijski instrument, što izaziva nagli cenovni skok.

U suštini, short squeeze se javlja kad trgovci predviđaju (ali se to ne desi) da bi cena neke aktive mogla pasti, tako da je prodaju po višoj ceni uz očekivanje da će je kasnije kupiti po nižoj ceni. Međutim, ako se ispostavi da cena poraste, neki trgovci mogu podleći panici i zatvarati pozicije po višoj ceni sa ciljem da ograniče svoje gubitke. Tako, oni uvećavaju tražnju i guraju cenu te aktive naviše.

Kako short squeeze utiče na trgovce valutama?
Short squeeze je u suštini situacija u kojoj trgovac može da umanji svoje gubitke, dok u isto vreme on sâm potpomaže da predmetno sredstvo ostane nedostupno po nižim cenama kojima se nadao. Short squeeze nije poželjan za trgovce u bilo kom kontekstu, ali im može pomoći da izbegnu nepovoljniju situaciju.

Short Term Interest Rate/Kratkoročne kamatne stope – Obično znače kamatne stope od 90 dana.

Sidelined/Valuta stavljena po strani – jedan glavnih valutnih parova kojim se privremeno manje trguje, jer su velika interesovanja na tržištu za drugi valutni par.

Signal Line/Poznata i kao “okidač linija”. Predstavlja pokretni prosek drugog pokazatelja koji se koristi za generisanje jednostavnih signala “kupi” ili “prodaj”. Verovatno najviše korišćena signal linija je one koje
Se nalazi na MACD ekranu. Signalna linija je eksponencijalni pokretni prosek MACD linije. Signal “kupi” se generiše kada MACD linija prelazi iznad signalne linije, a signal “prodaj” se kada MACD linija prelazi ispod signalne linije.

Simple Average/Običan prosek – pokretni prosek koji daje jednaku težinu podacima o cenama svakoga dana.

Slippage/Klizanje – Odnosi se na negativne (ili umanjujuću) vrednost u pipsevima između cene po kojoj “Stop Loss” nalog postaje tržišni nalog i cene po kojoj taj nalog stvarno može biti izvršen.

Soft Market/Meko tržište – više potencijalnih prodavaca nego kupaca, što stvara okruženje u kome se može očekivati značajan pad cena.

Spot/Spot – transakcija u kojoj se razmena jedne valute za drugu vrši momentalno, a poravnanje se događa dva radna dana nakon izvršenja.

Spot Next/Sledeći spot – prebacivanje preko noći od spot datuma do sledećeg poslovnog dana.

Spread/Spred – razlika između cene ponude i potražnje za isti valutni par. Uopšteno govoreći, likvidniji valutni parovi (oni sa velikim obimom transakcija), obično imaju manji Bid/Ask spred. Manje likvidni parovi obično imaju veći spred.

Square/Kvadrat – Kupovina i prodaja su izbalansirane, pa time trgovac ili diler nema otvorene pozicije.

Squawk Box/Squawk Box – zvučnik povezan na telefon, često korišćen na stolu brokera.

Squeeze/Zatezanje- Akcija centralne banke u pravcu smanjenja ponude novca kako bi se povećala njegova cenu.

Stable market/Stabilno tržište – aktivno tržište koje može da apsorbuje veliku prodaju ili kupovinu valuta bez velikih pomeranja.

Standard/Standard – pojam koji se odnose na neke normalne količine i rokove dospeća.

Sterilization/Sterilizacija – aktivnost Centralne banke na domaćem tržištu novca u cilju smanjivanja uticaja intervencija na deviznom tržištu na novčanu masu .

Sterling/Sterling – Britanska funta

Stochastic Oscillator/Momentum tehnički indikator koji je ustanovio Džordž Lejn, a koji meri cenu hartije od vrednosti u odnosu na raspon najviši/najniži kurs u određenom vremenskom periodu. Indikator oscilira između 0 i 100, sa vrednostima ispod 20 smatra se da je “oversold”, odnosno prevelika prodaja. Vrednosti iznad 80 pokazuju “overbought”, odnosno preveliku kupovinu. U okviru 14 perioda, Stohastički oscilator sa vrednostima od 30 ukazuje da je trenutna cena bila 30% iznad najniže niske cene poslednjih 14 dana, a 70% ispod najviše visoke. Stohastički oscilator može da se koristi kao i svaki drugi oscilator u potrazi za overbought/oversold stanjima, pozitivnim/negativnim odstupanjima i presecima centralnih linija.

StochRSI/Oscilator koji se koristi za identifikaciju “overbought” i “oversold” stanja kod RSI. Pošto RSI može
ići duže vreme bez prelaska u overbought (iznad 70) ili oversold (ispod 30), StochRSI obezbeđuje alternativne načine da se identifikuju ekstremi. StochRSI je ustanovljen primenom Stochastics formule na RSI vrednosti – otuda je dobio ime. Kao indikator RSI, on meri vrednost RSI u odnosu na njegove najviše/najniže vrednosti za određeni broj perioda. Kada RSI beleži novi minimum za određeni period, StochRSI će biti na 0. Kada RSI beleži novu najvišu vrednost za određeni period, StochRSI će biti na 100.

Stocky/Stocky – Tržišni sleng za švedsku krunu.

Stop Loss Order/Nalog “Zaustavi gubitak” – instrukcija dileru da kupi ili proda valutni par kada se njime trguje van određenih granica. Kupovni nalog je po ceni koja je veća od trenutne tržišne cene, prodajni nalog je po ceni koja je manja od trenutne tržišne cene. Ovi nalozi služe da zaštite profit trgovca ili da ograniče gubitke. “Stop” postaje tržišni nalog kada je izvršen tako da je moguće da se nalog ne izvrši po željenoj ceni. Kao rezultat, početni očekivani rizik se može proceniti, ali ne I garantovati. U periodu ekstremne nestabilnosti, izvršenje naloga može biti teško ili nemoguće.

Support/Podrška – nivo cena na kome se očekuje kupovina. Probijanje nivoa podrške često dovodi do daljeg pada cene. Vidi “Otpor”.

Swap Price/Cena svopa- cena kao razlika između dva svop datuma.

Swap/Svop – Šta je svop?
Svop je prekonoćna nadoknada, svojevrsno kreditno zaduženje za otvorenu poziciju preko noći. Iznos odražava razliku kamatne stope centralnih banaka (na osnovu tržišnih stopa i spreda) dva ukrštena sredstva. Svopovi se kreditiraju ili zadužuju jedanput za svaki dan u sedmici, s izuzetkom srede kad se to čini po tri puta višoj vrednosti od redovnog iznosa. Naknada za svop se obračunava dnevno u 20:59 časova po griničkom vremenu (dva časa manje od srednjeevropskog vremena).
Kako svop utiče na poziciju trgovaca?
Naknade za svop svakodnevno se objavljuju finansijski instituti sa kojima Fortrade sarađuje i izračunavaju se i utvrđuju u skladu sa različitim kriterijima za upravljanje rizicima i tržišnim uslovima. Premija za svop se obračunava na sledeći način:
Vrednost pipa (zavisno od veličine pozicije) * Svop stopa u pipsevima * Broj noći = Svop zaduženje / kredit
Primer:
Ukoliko se otvori kratka (sell) pozicija na EUR/USD od 1 lota na računu denominovanom u USD:
• 1 Lot = 100,000
• Vrednost 1 pipa = 10 USD
• Svop stopa = -3.2839 Points (0.32839 u pipsevima)
• Broj noći = 1
Svop premija 10 * 0.32839 * 1 = 3.2839 USD
CFDs primer:
Ukoliko se otvori kratka (buy) pozicija na sirovoj nafti za 1 lot (1000 barela)na računu denominovanom u USD:
• Svop stopa = -0.3807
• Vrednost 1 centa = 10 USD
• Broj noći = 1
Svop premija: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 USD

Swissy/Svisi (Swissy) – Tržišni sleng za švajcarski franak.

Symmetrical Triangle/Simetrični trougao – neutralna formacija na grafikonu između dve konvergentne linije trenda u kome je gornja linija trenda u opadanju, a donja linije trenda raste. Ova formacija predstavlja ravnotežu između kupaca i prodavaca, a prethodni trend se obično nastavlja. Proboj koji se dešava kroz bilo koju od ovih linija, signalizira budući pravac kretanja trenda cene.

Tutorial/Priručnik – internet priručnici mogu poprimiti oblik snimljenog ekrana, pisani dokument (bilo online ili preuzeti) ili audio datoteku, gde će osoba dati korak po korak uputstva o tome kako da uradite nešto

Technical Analysis/Tehnička analiza – pokušaj da se predvide buduće aktivnosti tržišta analizom tržišnih podataka, kao što su grafikoni, trendovi cena i obim trgovanja.

Technical Correction/Tehnički Ispravka – prilagođavanje cena koje nije zasnovano na tržištnim događajima, nego na tehničkim faktorima, kao što su obim i grafikoni.

Thin Market/Tanko tržište – tržište na kome je obim trgovine nizak, kvote ponude i potražnje široke, a likvidnost instrumenata kojima se trguje niska.

Tick/Tik – minimalna promena u ceni, naviše ili naniže.

Tomorrow to Next/Danas za sledeći dan – Svop ili simultana kupovina i prodaja valuta za isporuku sledećeg dana i prodaja za naredni dan, ili obrnuto. Takođe pogledajte “rolling”.

Trade Date/Datum trgovanja – datum na koji se trgovanje obavlja.

TradeableAmount /Iznos kojim se trguje – Najmanji prihvatljivi iznos transakcije.

Trader/Trejder – pojedinac koji se u trgovini nalazi nasuprot dileru sa ciljem da profitira od kretanje cena.

Trailing Stop/Nivo “stop loss” postavljen iznad ili ispod aktuelne cene, a koji se pomera sa variranjem cene. Za dugu poziciju, putujući stop će biti postavljen ispod trenutne cene i rašće kako cena napreduje.
Ako cena padne i dostigne putujući stop, onda će biti pokrenut nalog “zaustavi gubitak” i pozicija će biti zatvorena. Dokle god cena ostaje iznad putujućeg stop, pozicija se održava. Pokazatelji, kao što su parabolični SAR ili pokretni proseci, mogu se koristiti za postavljanje putujućeg stopa tako da “stop” postane tržišni nalog, odnosno da se on ne izvrši na određenu cenu. Zahvaljujući ovome, početni rizik se može proceniti, ali ne i garantovati.

Transaction Date/Datum transakcije – datum kada se trgovina dešava.

Transaction/Transakcija – kupovina ili prodaja valute kao rezultat izvršenja naloga.

Trend/Trend – odnosi se na pravac kretanja cena. Rastući vrhovi i dna predstavljaju trend rasta, opadajući vrhovi i dna predstavljaju trend opadanja. Raspon u trgovini karakterišu horizontalni vrhovi i korita. Trendovi su podeljeni na: glavne (duži od godinu dana), srednje (od jednog do šest meseci) ili manje (manji od mesec dana).

Trendlines/Linije trenda – Prave linije nacrtane na grafikonu ispod najnićih cena (kod rastućeg trenda) ili iznad najviših cena (kod opadajućih) određuju nagib trenutnog trenda. Probijanje linje trenda je obično signal preokreta trenda.

Two Way Price/Dvosmerna cena – cene za koju su navedene i ponuđena i tražena cena.

Uncovered/Nepokriven – Drugi naziv za otvorenu poziciju.

Up Tick/Naviše – transakcija izvršena po ceni većoj od prethodne transakcije.

US Prime Rate/US “prajm” stopa – kamatna stopa po kojoj će banke u SAD odobriti pozajmicu svojim najznačajnijim korporativnim klijentima.

Value Date/Value date – datum poravnanja spot ili forvard ugovora.

Value Spot/Value spot – Normalno, poravnanje za dva radna dana od današnjeg dana.

Variation Margin/Varijacija margine – dodatni zahtev za marginom, koji broker upućuje klijentu zbog fluktuacija na tržištu.

Volatility/Kolebljivost – statističke mere kretanja tržišta hartija od vrednosti tokom vremena, izračunava se pomoću standardne devijacije. Visok stepen kolebljivosti je povezan sa visokim stepenom rizika.

Vostro Account/Vostro račun – račun za domaću valutu kod jedne banke, koji vodi druga banka. Izraz se obično primenjuje na posredničke račune na osnovu kojih sredstva mogu biti uplaćena ili povučena kao rezultat transakcije.

Wash Trade/Wash trgovina – dogovoreni posao koji ne proizvodi ni dobitak ni gubitak.

Weighted Average/Ponderisani prosek – pokretni prosek koji koristi odabrani vremenski period, ali daje veću težinu novijim podacima o cenama.

Whipsaw/Whipsaw (testera)- sleng za stanje velike nestabilnosti na tržištu, kada posle oštrog kretanja cene u jednom pravcu, a sledi oštar preokret u drugom.

Working Day/Dan kada su banke u finansijskim centrima valuta otvorene za biznis. Za FX transakcije, radnim danom se smatra samo ako je banka u oba finansijska centra otvorena za biznis (svi relevantni valutni centri u slučaju kada je “kros” su otvoreni).

Withdrawal/Podizanje – podizanje sredstava sa računa

Yard/Yard – Sleng za milijardu.