Devizni kurs po definiciji predstavlja cenu valute koja je izražena u domaćem novcu, što praktično znači da devizni kurs pokazuje koliko treba platiti jedinica domaćeg novca za jednu ili sto jedinica stranog novca. Devizni kurs se najčešće izražava kao cena stranih valuta ili kao kurs valuta i kao takav se najčešće koristi. Na takav način se izražava i karakterističnost koju ima strani novac u odnosu na domaći novac, gde domaći novac na domaćem tržištu predstavlja samo meru vrednosti ili merilo cena kojim se izražava cena određene robe. To znači da domaći novac na domaćem tržištu nije roba, dok je strani novac na domaćem tržištu roba kao svaka druga, a devizni kurs zapravo predstavlja njegovu cenu. Posebnost koja karakteriše devizni kurs je ta što strana valuta kao specifična roba istovremeno predstavlja i merilo cena u zemlji koja je taj novac emitovala. Iz toga proizilazi logičnost da devizni kurs u smislu formiranja cena određene valute (kurs valute) ima značajan uticaj te valute u odnosu ponude i tražnje. Takođe je tesno povezana i kategorija odgovarajućeg paketa mera ekonomske politike zemlje koja je tu valutu emitovala sa kretanjem deviznog kursa. Naime, prilikom formiranja deviznog kursa valuta praktikuje se princip da ponuda strane valute dolazi od izvoza, a tražnja za stranom valutom dolazi od uvoza. Tačnije rečeno, devizni kurs se formira uz primenu platnobilansnog metoda, jer ponuda i tražnja strane valute, zapravo dolazi od platnog bilansa jedne zemlje, odnosno, kada se formiraju kursevi valuta imamo sledeću situaciju – ako platni bilans teži ka suficitu, devizni kurs valute će ispoljavati tendenciju pada (razlog je povećana ponuda deviza), dok u protivnom, ako platni bilans teži ka deficitu, tada će devizni kurs strane valute pokazati tendenciju porasta (povećana tražnja deviza).

Devizni kurs ili kurs valuta ima značajnu ulogu u međunarodnom platnom prometu jer se plaćanja obavljaju između rezidenata dvaju zemalja, što je prirodan tok događaja ako se zna da se po pravilu plaćanja vrše u valuti prodavca, a da kupac za svoju valutu treba da kupi valutu prodavca kako bi mogao da plati robu koju je od njega kupio. Naravno, pre nego što se pristupi izvršenju ekonomsko-finansijske transakcije, potrebno je da se zna odnos po kome će se obaviti pretvaranje jedne nacionalne valute u drugu. Devizni kurs se formira na više načina:

  • Sistem fiksnih deviznih kurseva gde fiksni iznos odgovara odnosu datih valuta prema jednom konvencijalnom zajedničkom imenitelju;
  • Sistem pariteta kupovnih snaga gde relativno fiksni iznos odgovara odnosima kupovnih snaga stranog i domaćeg novca;
  • Sistem fluktuirajući kursevi valuta gde varijabilni iznos odgovara odnosu ponude i tražnje strane valute.

Devizni kurs ili kurs valuta svoju primenu nalazi u trgovanju valutama na međunarodnom finansijskom tržištu, Forex Market-u, što je posledica primene sistema fluktuirajućih deviznih kurseva poznat po nazivu free-floating of currencies. Ovo je ujedno i jedan od preduslova za funkcionisanje Forex-a kao necentralizovanog tržišta, gde se vrši slobodno tržišno formiranje cena valuta, odnosno gde se primenjuje fluktuirajući devizni kurs.