Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U užem smislu, hartije od vrednosti su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovu grupu spadaju akcije, obveznice, opcije, derivati i tako dalje. Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana. One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima. U širem smislu, hartijama od vrednosti pripadaju i instrumenti kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice, skladišnice, konosmani i slično. Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština, i drugo pravno lice. Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva odnosno da ispuni tri uslova:

  • da je u pisanoj formi
  • da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće imovinsko) pravo
  • da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartija od vrednosti

U savremenom prometu, hartije od vrednosti mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično. Svaka hartija od vrednosti mora da sadrži pet elemenata: oznaku vrste, naziv i sedište njenog izdavaoca, tačno utvrđenu obavezu izdavača, mesto, datum i serijski broj izdavanja, potpis izdavaoca hartije od vrednosti. Prema načinu određivanja korisnika hartije razlikuju se hartije na ime, hartije od vrednosti po naredbi i hartije od vrednosti na donosioca. Kod hartija na ime korisnik isprave je izričito naveden po imenu, s tim što je isključeno prenošenje takve hartije putem indosamenta. Kod hartija od vrednosti po naredbi kao imalac prava pojavljuje se neko lice izričito označeno u samoj ispravi, ali je tom licu istovremeno data mogućnost da svojom naredbom odredi neko treće lice kao korisnika isprave. Kada su u pitanju hartije od vrednosti na donosioca, kod njih imalac prava tj. korisnik nije imenovan izričito, tako da se svaki imalac takve isprave smatra korisnikom hartije. Hartije na donosioca prenose se najlakše od svih hartija od vrednosti.